Τι κάνουμε

[ File # csp10695587, License # 2293403 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / edharcanstock

Τι κάνουμε

Η εταιρεία MINOBI B.L.I.R οδηγεί κάθε τύπου και μεγέθους επιχείρηση αλλά και φυσικά πρόσωπα στην απόλυτη επιτυχία .

Minobi B.L.I.R 

Η εταιρεία Minobi B.L.I.R προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας και αναδιάρθρωσης. Πως μία επιχείρηση , ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο θα εντοπίσουν τα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να διεισδύσουν στα κοινά τα οποία απευθύνονται και πως θα πετύχουν την καταλληλότερη στρατηγική ώστε να πολλαπλασιάσουν τα κοινά τους , να επικοινωνούν με επιτυχία με τους συνεργάτες τους και να σημειώσουν την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων τους  .

Βασικά σημεία των εργασιών της Minobi B.L.I.R είναι η έρευνα – η ακριβής ανάλυση και το πλάνο ενεργειών .

Η Minobi αλλάζει οτιδήποτε επηρρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη μίας επιχείρησης – ενός οργανισμού ή ενός φυσικού προσώπου .

Με απλά λόγια :

Με ειδικά ερευνητικά εργαλεία , εντοπίζουμε το ακριβές πελατειακό κοινό κάθε επιχείρησης και πράττουμε οτιδήποτε θα κάνει γνωστή την επιχείρηση σε αυτά τα κοινά αλλά και θα επιλέξουν τις υπηρεσίες της και τα προιόντα της .

Που ξεχωρίζουμε ;

  • Έχουμε μεγάλη εμπειρία – δεκάδες συνεργασίες , τις οποίες οδηγήσαμε στην επίτευξη υψηλών στόχων
  • Υψηλή εξειδίκευση – καθώς ως στελέχη διατηρούμε εξαίρετη φήμη για τις άριστες γνώσεις μας στην επικοινωνία
  • Ευρύτατο δίκτυο επαφών – σε κάθε τομέα ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους συνεργάτες μας

Με τρία απλά βήματα ( αλλά σκληρή δουλειά ) :

  • Έχουμε αναπτύξει ειδικές ερευνητικές διαδικασίες και επιλέγουμε ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου τις κατάλληλες , ώστε να εντοπίσουμε σφάλματα – αστοχίες – ελλείψεις – προβλήματα
  • Αναλύουμε τα ευρύματα και καταστρώνουμε το σχέδιο της ανάκαμψης και της επιτυχίας με σαφήνεια αριθμητικού στόχου
  • Υλοποιούμε το σχεδιασμό μας κεφαλαιοποιώντας τις γνώσεις μας , τις επαφές μας , τις αξίες μας , τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες , την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας για την επιχείρηση και τους ανθρώπους

Βλέπουμε κάθε συνεργαζόμενη με εμάς επιχείρηση σαν να ήταν δική μας και κάθε  φυσικό πρόσωπο σα να είμαστε εμείς οι ίδιοι .

MINOBI B.L.I.R leads every type and size of enterprise but also individuals to absolute success.

Minobi B.L.I.R. Minobi B.L.I.R offers high-level consultancy on strategic communication and restructuring.

How a business, organization, or individual will identify the problems that prevent them from penetrating the audiences who are dismissed and how they will achieve the most appropriate strategy to multiply their audiences, communicate successfully with their colleagues and note success and achievement of their goals. Minobi B.L.I.’s key points are research -the exact analysis and action plan.

Minobi is changing anything that negatively affects the development of a business – an organization or a natural person.

With a simply words : With special research tools, we identify the exact clientele of each business and do anything that will make the company known to those audiences but will also choose its services and products.

Where do we stand out?

We have a lot of experience – dozens of collaborations, which have led to high goals High specialization – as executives we have an excellent reputation for our excellent communication skills Wide network of contacts – in every field that can help our partners With three easy steps (but hard work):

  1. We have developed specific research processes and choose the appropriate business or physical person to identify bugs -failures -deficiencies – problems
  2. We analyze the findings and draw the plan of recovery and success with a clear numerical goal
  3. We implement our design by capitalizing on our knowledge, contacts, values, communication skills, our love and interest in business and people

We see every business partnering with us as if it were ours and every person as if we were ourselves.

consultant and secretary working together in office