Συνεδρίες

business-people-having-board-meeting-in-modern-office-162417170-100264714-primary.idge

Συνεδρίες

 Οι προσωπικές συνεδρίες περιλαμβάνουν :

Προσωπικό Branding – Coaching 1 :

Ποιοτική , είς βάθος έρευνα ώστε να διαπιστώσει ο εκπαιδευτής τις ανάγκες του ανθρώπου
Προσωπικό Branding
Image Making
Ανακαλύψτε το όραμα σας
Πως θα το υλοποιήσετε
Διαμόρφωση ψυχολογικών ιδανικών συνθηκών
Ισορροπία οικογενειακή
Ισορροπία επαγγελματική
Τεχνικές ώστε να αισθάνεται ο άνθρωπος υπέροχα
Εικόνα – πρώτη εντύπωση
Σωματική επικοινωνία – «γλώσσα» του σώματος
Λόγος – λέξεις – επιχειρήματα – άρθρωση
Εμφάνιση – κύρος – status – dress code
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογικής γενιάς
Site Κοινωνικής Δικτύωσης
Δεξιότητες παρουσίασης – κατανοητές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις
Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και πως θα εντυπωσιάσετε τους ανθρώπους
Πως θα κάνετε καλή εντύπωση σε κάθε σχέση
Ο σχηματισμός της άποψης και της γνώμης των ανθρώπων για εσάς
«Διαβάζοντας» τους ανθρώπους , πως θα καταλαβαίνετε πως νιώθουν – οι αρχές της ποιοτικής έρευνας
Καλή ψυχολογία – ενσυναίσθηση – αισιοδοξία
Θετική αντιμετώπιση
Επίλυση προβλημάτων
Οργάνωση – διοίκηση – αρχειοθέτηση
Διοργανώστε τις καλύτερες και πιό στρατηγικές εκδηλώσεις πάντα με οφέλη

Προσωπικό Branding – Coaching 2 :

Με ποιόν τρόπο θα προωθείτε άριστα το έργο σας , τη δουλειά σας , τις σκέψεις σας
Πως θα πείθετε άπαντες
Πως θα κάνετε άριστη εντύπωση στις γνωριμίες σας
Ποιές είναι οι καλύτερες κινήσεις χεριών , σώματος , προσώπου
Κάθε ημέρα με καλή ψυχολογία
Πως οι ομιλίες σας θα είναι συναρπαστικές
Τεχνικές και εκπαίδευση για να ξεπερνάτε το άγχος στις ομιλίες και στις παρουσιάσεις
Πως θα μάθετε να αναπτύσετε σχέσεις εμπιστοσύνης
Ποιό το κατάλληλο στύλ για την προσωπικότητα σας
Πως θα μαγνητίζετε με την επικοινωνία σας
Σωστή ομιλία ,καθαρή άρθρωση
Πως θα καταλαβαίνετε πως αισθάνονται οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείτε

Επιπλέον διείσδυση :

Πρόγραμμα Lobbying – ασκώντας πίεση , «επάνω» στο νομοθέτη , όταν αυτός αποφασίζει
Στρατηγική διοίκηση
Στόχοι – τακτικές – σκοποί
Επικοινωνία, εσωτερικά με τους ανθρώπους στην εργασία σας και με τα εξωτερικά κοινά και τους πολίτες
Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – πως διαχειρίζεστε επικοινωνιακά με οφέλη τις κρίσεις που ξεσπούν
Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο με όλες τις ομάδες με τις οποίες επικοινωνείτε
Στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
Ποιοτική έρευνα σε Focus group ή με In-depth Interview

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της Minobi B.L.I.R στην Αθήνα , Σαρρή 30 Αθήνα 1ος όροφος , απογευματινές ώρες .

Επικοινωνήστε με τον κο Παπατριανταφύλλου στο 6974313052 για να κλείσετε την προσωπική σας συνεδρία και να αλλάξει η ζωή σας .

Sessions

Personal sessions include:

Staffing Branding – Coaching 1:

Qualitative, in-depth research to identify the trainer’s needs

Personnel Branding

Image Making

Discover your vision

How to implement it

Configuration of psychological ideal conditions

Family Balance

Professional Balance

Techniques to make the man feel great

Picture – first impression

Body communication – “body language”

Word – words – arguments – articulation

Show – Validity – status – dress code

Communication skills

The characteristics of the new technology generation

Social Networking Site

Presentation skills – understandable and impressive presentations

Contact face to face and how you will impress people

How do you make a good impression on each relationship

The formation of opinion and opinion of people for you

“Reading people, how you will understand how they feel – the principles of qualitative research

Good psychology – empathy – optimism

Positive treatment

Problem solving

Organization – administration – archiving

Organize the best and most strategic events with benefits

Staffing Branding – Coaching 2:

How do you best promote your work, your work, your thoughts

How can you convince everyone?

How do you make an excellent impression on your acquaintances?

Which are the best hands, body, face moves

Every day with good psychology

How your speeches will be exciting

Techniques and training to overcome stress in speeches and presentations

How do you learn to build trust relationships?

Which is the appropriate style for your personality

How to magnetize with your communication

Correct speech, clean articulation

How do you understand how people with whom you communicate feel

Additional Penetration:

Lobbying – putting pressure on the legislator when he decides

Strategic management

Goals – tactical goals

Communicate internally with people at work and with the outside community and citizens

Communication Crisis Management – how you manage communicationally with the benefits of crises that break out

Develop Scientific Relationship with all the groups you communicate with

Social media management strategies

Effective management of human resources

Qualitative research in Focus group or In-depth Interview

The sessions are held at the offices of Minobi B.L.I.R in Athens, Sarri 30 Athens 1st floor, afternoon hours.

Contact Father Papatriantafyllou – 6974313052 to close your personal session and change your life.