Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία μας

Η Minobi είναι μια Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και Κατασκευών Μάρκας στην οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα επικοινωνίας με την καινοτομία, τη στρατηγική και την επιστημονική μεθοδολογία.

Σκεφτόμαστε διαφορετικά, διότι στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας είναι να βελτιώσουμε και να οργανώσουμε τη ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Ακούμε προσεκτικά, διερευνάμε βαθιά, εκπαιδεύουμε στελέχη, συμβουλεύουμε προσωπικά στις συνεδρίες και οδηγούμε κάθε επιχείρηση να προσδιορίσει το απόλυτο ακροατήριό της, να γίνει γνωστό ότι δημιουργεί μια καλή εικόνα της επικοινωνίας σαφώς και ενός μεγάλου ονόματος.

Αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Το όραμά μας είναι η πρόοδος και η ευημερία των κοινωνιών.

Πιστεύουμε ότι κάθε κοινωνία μπορεί να επιτύχει ευημερία και πρόοδο ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης των ανθρώπων της από το επαγγελματικό – προσωπικό και οικονομικό επίπεδο.

Όσο καλύτερα οργανώνονται οι επιχειρηματικές και επιχειρηματικές δομές, τόσο οι άνθρωποι είναι ευημερούσες και αυτό αντικατοπτρίζεται στη ζωή τους, στις σχέσεις τους, στην οικογένειά τους.

Η δουλειά και το καθήκον της Minobi είναι να οδηγήσει με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της, τους ανθρώπους και τις κοινωνίες στην ευημερία και την πρόοδο.

Τα στελέχη της Minobi είναι γνωστοί επαγγελματίες με καλή εικόνα και εξαιρετική φήμη. Οι γνώσεις, η εμπειρία και η τεχνογνωσία στους τομείς δράσης τους αποτελούν εγγύηση για τη συνεργασία τους.

Η Minobi πλαισιώνεται από τον ίδιο όμιλο εταιρειών από μια εταιρεία έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων και από μια στρατηγική εταιρία επικοινωνιών.

Διατηρεί επίσης σχέσεις με αξιόλογους συνεργάτες που ολοκληρώνουν με ακρίβεια κάθε έργο που έχει αναλάβει η Minobi.

Minobi is a Public Relations and Brand Building Company in which we design and implement communication programs with innovation, strategy and scientific methodology.

We think differently because at the heart of all our action is to improve and organize the lives of people and businesses.

We listen carefully, deeply investigate, educate executives, personally advise in sessions, and lead every business to identify its ultimate audience, to become known to create a good image of communicating clearly and being a big name.

We develop relationships of trust.

Our vision is the progress and prosperity of societies.

We believe that every society can achieve prosperity and progress according to the degree of satisfaction of its people from their professional – personal and financial level.

The better the business-working and business structures are organized, both people are prosperous and this is reflected in their lives, in their relationships, in their family.

Minobi’s job and duty is to lead with its services and applications, people and societies to prosperity and progress.

Minobi executives are renowned professionals with good image and excellent reputation. Their knowledge, experience and expertise in their fields of action are a guarantee of their cooperation.

Minobi is flanked by the same group of companies by a market research and polling company and by a strategic communications company.

He also maintains relationships with worthy associates who accurately complete each project that Minobi has undertaken.