Δήμαρχοι

Δήμαρχοι

Για υποψηφίους Δημάρχους σε όλη την Ελλάδα .

• Συνεδρία 1η : Συζήτηση με τον υποψήφιο επί των επιδιώξεων του , το περιβάλλον του , την πόλη του , τους συνεργάτες του , τα μέσα τα οποία διαθέτει . Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για τη διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας .

Έρευνα : Ποιοτική με in-depth interviews με δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα έχουμε  συντάξει εμείς με την ερευνητική μας ομάδα . Παράλληλα πρόσληψη ποσοτικών στοιχείων για την καλύτερη εκτίμηση του εκλογικού περιβάλλοντος του υποψηφίου .

 Συνεδρία 2 : Ανάλυση ερευνητικών ευρημάτων : Λεπτομερής παρουσίαση του εκλογικού περιβάλλοντος , πρόθεση ψήφου ανά συνδυασμό και πρόθεση ψήφου πρός τους επικεφαλείς . Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκλογικού αγώνα και της εκλογικής περιφέρειας . Εκτίμηση για την πορεία των υπολοίπων υποψηφίων στην πόλη του υποψηφίου . Σαφείς οδηγίες και συμβουλευτική για την ακριβή δημιουργία της εικόνας του υποψηφίου και παράδοση Communication Guide ( οδηγού επικοινωνιακής συμπεριφοράς ) ανά και για κάθε περίσταση .
• Συνεδρία 3 : Επικοινωνιακή εκπαίδευση: Περιλαμβάνει :

• Παρουσιάση ενός συγκλονιστικού case study : ( Αληθινού συμβάν ) απο καμπάνια την οποία σχεδιάσαμε  και υλοποιήσαμε , της πορείας υποψήφιου ο οποίος απο την τελευταία θέση σε έρευνα 2 μήνες πρίν τις εκλογές , εξελέγη δεύτερος υπερνικώντας σπουδαία ονόματα της περιοχής του οι οποίοι εμφανίζονταν με υψηλότατα ποσοστά .Όλες οι δράσεις και η στρατηγική της πορείας πρός τη νίκη . Εξαιρετικό παράδειγμα σχεδιασμού και εκτέλεσης στρατηγικής .
• Πρακτική εκπαίδευση στη σωματική επικοινωνία : Με παραδείγματα η καλύτερη επικοινωνιακή κινησιολογία για μεγιστοποίηση της συμπάθειας του υποψηφίου απο κοινό και μέσα Ενημέρωσης . Οδηγίες Ψυχολογίας της συμπεριφοράς .Περιλεμβάνονται test αποτελεσματικής επικοινωνίας με κλίμακες – βαθμολογία και τελικό σκόρ ( με ενδεχόμενο μαγνητοσκόπησης ) ώστε να κατανοήσει ο υποψήφιος πλήρως την κατάλληλη σωματική επικοινωνάι και τα ενδεχόμενα λάθη του έως τώρα .
• Εκπαίδευση Image Making : Περιλαμβάνει όλες τις δράσεις ώστε ο υποψήφιος να προσαρμόσει την ψυχολογία του και τις θέσεις του με τρόπο τέτοιον ώστε να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα κάθε εμφάνισης του σε ομιλίες , παρουσιάσεις , συναντήσεις , γεύματα , συγκεντρώσεις .Περιλαμβάνει πρόγραμμα Ρητορικής τέχνης / πρόγραμμα εκπαίδευσης στην άσκηση επιρροής και όλες τις τακτικές για αποτελεσματική επικοινωνία και επιτυχημένες εμφανίσεις.
• Crisis Communication Management : Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .Εντοπισμός σεναρίων πιθανών κρίσεων από επιθέσεις στο πρόσωπο του υποψηφίου και και αποφυγή αυτών.
Διάρκεια ολοκλήρωσης έργου 4 πρώτων επιπέδων 4-6 ημέρες .

Περιλαμβανόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες ( περιλαμβόνται στο πακέτο fast track ) :
Κείμενα ομιλιών και εντύπων , συγγραφή βιογραφικών .
Οργανόγραμμα επιτελείου υποψηφίου.Ποιές αρμοδιότητες έχει το κάθε στέλεχος και ποιές είναι οι ομάδες εργασίας .
Στρατηγικό σχέδιο και δομή της εκστρατείας. Στρατηγική βασισμένη σε λεπτομερή καταγραφή των κινήσεων και των τακτικών που θα ακολουθηθούν και γιατί .
Καθορισμός επιτροπής εκλογικού αγώνα.
Καταγραφή Εκλογικού Μηνύματος.
Καταγραφή Εκλογικού Συνθήματος( slogan ).
Ενέργειες αύξησης της αναγνωρισιμότητας του υποψηφίου.
Διαμόρφωση εκλογικού κέντρου .
Crisis Communication Management– Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .Εντοπισμός σεναρίων πιθανών κρίσεων από επιθέσεις στο πρόσωπο του υποψηφίου και του συνδυασμού και αποφυγή αυτών.
10 Media Relations .Πρόγραμμα επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
11 Τεχνικές επέκτασης της φήμης.
12 Δημιουργία Οπτικής Παραστατικής Εικόνας του συνόλου των ανθρώπων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού .
13 Διορισμός Campaign Manager.

• Περιλαμβανόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες 2 ( με outsource συνεργάτες web & social media ) :
Social Media Campaign : Επικοινωνία στα SociaL Media : Facebook – Twitter – LinkedIn .
Δημιουργία Ιστοσελίδας Υποψήφιου :Με Search Engine Optimization για κατάταξη στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης ανάλογα με τη στρατηγική της καμπάνιας .
Διαφήμιση Google : Για απόλυτη μικροστόχευση και θεαματικά αποτελέσματα .

Mayors

For Candidates Mayors all over Greece.

  • Session 1: Talk to the candidate about his goals, his environment, his city, his collaborators, the means at his disposal. Collection of information and data for conducting a research process.

Research: Qualitative with in-depth interviews with a structured questionnaire that we will have written with our research team. In addition, quantitative data are collected to better assess the candidate’s electoral environment.

  • Session 2: Analysis of research finds: Detailed presentation of the electoral environment, intention to vote by combination and voting intention to the heads. Particular features of the electoral race and the constituency. Estimate of the course of the remaining candidates in the candidate’s city. Clear guidelines and advice on accurately creating the candidate’s image and delivering a Communication Guide on and for each occasion.
  • Session 3: Communication Training: Includes:
  • Presenting a thrilling case study: a campaign that we designed and implemented, a candidate who, from the last post in a survey 2 months before the election, was elected second to overcome great names in his region who appeared with high rates All actions and the strategy of the course to victory. Excellent example of strategy design and execution.
  • Practical training in physical communication: Examples include better communication kinesiology to maximize the public’s sympathy and information media. Behavioral Psychology Instructions An effective communication test with scoring – score and final score (with the possibility of filming) is in place so that the candidate can fully understand the appropriate physical communication and possible mistakes so far.
  • Image Making Training: Includes all actions so that the candidate adjusts his / her psychology and positions in a way that maximizes the efficiency of his / her appearance in speeches, presentations, meetings, meals, meetings. It includes a Rhetoric Art / influence and all tactics for effective communication and successful appearances.
  • Crisis Communication Management: Communication Crisis Management. Identify scenarios of potential crises from attacks on the candidate’s face and avoid them.

Project completion time of 4 first levels 4-6 days.

Included additional services (included in the fast track package):

1 Texts of speeches and forms, writing CVs.

2 Candidate Staff Organization Chart. What responsibilities have each staff member and what are the working groups.

3 Strategic plan and structure of the campaign. A strategy based on a detailed inventory of movements and tactics to be followed and why.

4 Election Committee Election.

5 Record Election Message.

6 Record slogan.

7 Actions to increase the candidate’s visibility.

8 Configuring an election center.

9 Crisis Communication Management – Crisis Communication Crisis. Identify scenarios of potential crises from attacks on the candidate’s face and combination and avoid them.

10 Media Relations. Media communication program.

11 Techniques for expanding fame.

12 Creating a Visual Image of all people and logistics.

13 Applying Campaign Manager.

  • Included Supplementary Services 2 (with outsource web & social media partners):

1 Social Media Campaign: Contacting SociaL Media: Facebook – Twitter – LinkedIn.

2 Create a Candidate Site: With Search Engine Optimization to rank the first page of the search engines according to the campaign strategy.

3 Google Advertising: For ultimate micro targets and spectacular results.