Ανάπτυξη

Για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας .
Η πορεία , η ανάπτυξη και η κερδοφορία κάθε επιχείρησης εξαρτώνται απο το επίπεδο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων τους .’Οταν υπάρχει κατάλληλη επικοινωνία έρχονται η άριστη εξυπηρέτηση το καλό κλίμα εσωτερικά και εξωτερικά και η επιχείρηση αντανακλά μία εξαίρετη εικόνα.
Στην εταιρεία επικοινωνίας Minobi, διαθέτουμε υψηλή εξειδίκευση στην εκπαίδευση κάθε βαθμίδας του προσωπικού.
Με πολύ συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εγγυόμαστε την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας των εργαζομένων κάθε επιχείρησης με τρόπο τέτοιον ώστε τα κοινά των πελατών και συνεργατών σας να προσέρχονται για τη μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και επικοινωνίας που βιώνουν .
Προγράμματα εκπαίδευσης :

Οι εκπαιδευτικές μας καινοτομίες

Τα σεμινάρια μας περιλαμβάνουν ασκήσεις προσομοίωσης με role play υποδυόμενοι οι συμμετέχοντες ρόλο απο τον επιθυμητό ή πραγματικό εργασιακό τους τομέα και μέσω test – επεξηγήσεων – διορθώσεων – παρατηρήσεων – εντοπισμού λαθών , επέρχεται η τελειοποίηση σε κάθε επίπεδο στο οποίο υπάρχει ανάγκη . Η βελτίωση είναι ορατή αμέσως .

Οι εκπαιδευτές είναι στελέχη της αγοράς με μεγάλη εμπειρία και επιτυχημένο έργο . Διαθέτουν άρτια εκπαίδευση και γνώσεις .

Στις εκπαιδεύσεις εντοπίζουμε τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα και εργαζόμαστε ώστε να λύσουμε κάθε απορία και ερώτημα του πρακτικά , ώστε να μπορεί απο την ίδια ώρα να μετουσιώσει σε πράξη και έργο όσα έμαθε στην εκπαίδευση .

Σεμινάρια τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ιδανικά για την προσωπική σας βελτίωση ατομικά αλλά και ομαδικά – στελέχη απο επιχειρήσεις .

Minobi

Isminis 10 Athens

Kalogiron Square p.o box 17237

+302103822406

info@minobi.gr


Development
To grow your business.
The growth, growth and profitability of any business depend on the level of communication skills of their people. When it comes to proper communication, excellent service comes from a good climate internally and externally and the business reflects an excellent image.
At Minobi Communications, we specialize in training every level of staff.
With very specific training programs we guarantee to change the way employees think about and operate each business in such a way that your customers and associates can come together for the unique service and communication experience they are experiencing.
Training programs:

Relationship Development and Customer Service – The science of relationships, image and techniques of great customer experience.
Managing Personal and Business Relations – Preventing Conflict, Quality Life.
Personal Branding (Personal Improvement) and Presentation Techniques – Showcase your personality with confidence, perfect psychology, charm. Presentations, talks, persuasive meetings – good physical communication – magnetism of the audience.
Human Resource Management – Develop leadership skills in managing your partners’ behaviors and emotions.
Reception – Secretarial Support – Call Center – Excellent Image – Communication Skills – Exciting Service – Organization.
Event Planning – Organizing events with absolutely clear methods, strategy and effectiveness. Ideas and analysis of the structure of the most popular and most wanted events.
Our educational innovations

Our seminars include role play simulation exercises involving participants from their desired or actual field of work, and through test – explanations – corrections – observations – error detection, refinement is achieved at every level where there is a need. The improvement is immediately visible.

Trainers are market executives with extensive experience and successful work. They have excellent education and knowledge.

In the trainings we identify the needs of each participant and work to solve each question and question practically so that at the same time it can translate into practice and work what it has learned in education.

Seminars that you can ideally attend for your personal improvement as well as team – business executives.

Minobi

Isminis 10 Athens

Kalogiron Square p.o box 17237

+302103822406

info@minobi.gr