Βουλευτές

World-Organization

Για υποψήφιους βουλευτές σε όλη την Ελλάδα.

Συνεδρία 1: Συζητήστε με τον υποψήφιο για τους στόχους του, το περιβάλλον του, την περιοχή του, τους συνεργάτες του, τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων για διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας.
Έρευνα: Ποιοτική με διεξοδικές συνεντεύξεις με ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα έχω γράψει με την ερευνητική μου ομάδα. Επιπλέον, συλλέγονται ποσοτικά δεδομένα για την καλύτερη αξιολόγηση του εκλογικού περιβάλλοντος του υποψήφιου.

Συνεδρία 2: Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας: Λεπτομερής παρουσίαση του εκλογικού περιβάλλοντος, προθέσεις ψήφου ανά κόμμα και πρόθεση ψήφου σε υποψηφίους βουλευτές. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκλογικού αγώνα και της εκλογικής περιφέρειας. Αξιολόγηση της προόδου των υπολοίπων υποψηφίων στην περιοχή του υποψηφίου. Καθορίστε κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές σχετικά με την ακριβή δημιουργία της εικόνας του υποψήφιου και την παροχή Οδηγού Επικοινωνίας σε κάθε περίπτωση.
Συνεδρία 3: Εκπαίδευση επικοινωνίας: Περιλαμβάνει:
Παρουσιάζοντας μια συγκλονιστική μελέτη περίπτωσης από μια εκστρατεία που σχεδίασα και υλοποίησα, ένας υποψήφιος που από την τελευταία θέση σε μια έρευνα 2 μήνες πριν από τις εκλογές εξελέγη δεύτερο για να ξεπεράσει τα μεγάλα ονόματα στην περιοχή του που έδειχναν υψηλά ποσοστά Όλες οι δράσεις και η στρατηγική της πορείας προς τη νίκη. Εξαιρετικό παράδειγμα σχεδιασμού στρατηγικής και εκτέλεσης.
Πρακτική κατάρτιση στη φυσική επικοινωνία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την καλύτερη επικοινωνιακή κινησιολογία για τη μεγιστοποίηση της συμπάθειας και των μέσων πληροφόρησης του κοινού. Οδηγίες συμπεριφορικής ψυχολογίας Υπάρχει αποτελεσματική δοκιμασία επικοινωνίας με βαθμολογία – βαθμολογία και τελική βαθμολογία (με δυνατότητα λήψης ταινιών) ώστε ο υποψήφιος να κατανοήσει πλήρως την κατάλληλη φυσική επικοινωνία και πιθανά λάθη μέχρι στιγμής.
Εκπαίδευση εικόνας. Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ώστε ο υποψήφιος να προσαρμόσει την ψυχολογία και τις θέσεις του με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα κάθε εμφάνισης σε συνομιλίες, παρουσιάσεις, συναντήσεις, γεύματα, συναντήσεις. Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ρητορικής / προγράμματος σπουδών σε ασκήσεις επιρροής και όλες τις τακτικές για αποτελεσματική επικοινωνία και επιτυχημένες εμφανίσεις.
Διαχείριση κρίσεων επικοινωνίας. Διαχείριση κρίσεων επικοινωνίας. Προσδιορισμός σεναρίων πιθανών κρίσεων από επιθέσεις στο πρόσωπο του υποψηφίου και αποφυγή αυτών.
Χρόνος ολοκλήρωσης έργου 4 πρώτων επιπέδων 4-6 ημερών.

Συμπεριλαμβανόμενες πρόσθετες υπηρεσίες (περιλαμβάνονται στο πακέτο γρήγορης διαδρομής):

1 Κείμενα ομιλιών και εντύπων, γραφή βιογραφικών σημειωμάτων.

2 Διάγραμμα του Οργανισμού Προσωπικού Προσωπικού. Ποιες είναι οι ευθύνες του κάθε μέλους του προσωπικού και ποιες είναι οι ομάδες εργασίας.

3 Στρατηγικό σχέδιο και δομή της εκστρατείας. Στρατηγική βασισμένη σε λεπτομερή απογραφή των κινήσεων και τακτικών που πρέπει να ακολουθηθούν και γιατί.

4 Εκλογές της Εκλογικής Επιτροπής.

5 Εγγραφή εκλογικού μηνύματος.

6 Εγγραφή slogan.

7 Δράσεις για την αύξηση της προβολής του υποψηφίου.

8 Διαμόρφωση ενός εκλογικού κέντρου.

9 Διαχείριση Επικοινωνίας Κρίσεων – Κρίση Επικοινωνίας Κρίσεων. Προσδιορίστε τα σενάρια πιθανών κρίσεων από τις επιθέσεις στο πρόσωπο και το συνδυασμό του υποψηφίου και αποφύγετε τους.

10 Σχέσεις μέσων. Πρόγραμμα επικοινωνίας μέσων.

11 Τεχνικές επεκτάσεως της φήμης.

12 Δημιουργία οπτικής εικόνας όλων των ανθρώπων και υλικοτεχνική υποστήριξη.

13 Εφαρμογή διαχειριστή καμπάνιας.

Συμπεριλαμβανόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες 2 (με συνεργάτες εξωτερικών συνεργατών και κοινωνικών μέσων):
1 Καμπάνια Κοινωνικών Μέσων: Επικοινωνία με το SociaL Media: Facebook – Twitter – LinkedIn.

2 Δημιουργήστε έναν υποψήφιο ιστότοπο: Με τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης για να ταξινομήσετε την πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης σύμφωνα με τη στρατηγική της καμπάνιας.

3 Διαφήμιση Google: Για απόλυτους μικρο στόχους και θεαματικά αποτελέσματα.

MPs

For Candidate Members all over Greece.

  • Session 1: Talk to the candidate about his goals, his environment, his region, his collaborators, the means at his disposal. Collection of information and data for conducting a research process.

Research: Qualitative with in-depth interviews with a structured questionnaire which I will have written with my research team. In addition, quantitative data are collected to better assess the candidate’s electoral environment.

  • Session 2: Analysis of research findings: Detailed presentation of the electoral environment, voting intentions per party and voting intention to candidate MPs. Particular characteristics of the electoral race and the constituency. Assessment of the progress of the remaining candidates in the region of the candidate. Clear guidelines and advice on accurately creating the candidate’s image and delivering a Communication Guide on and for each occasion.
  • Session 3: Communication Training: Includes:
  • Presenting a sensational case study from a campaign I designed and implemented, a candidate who, from the last post in a survey 2 months before the election, was elected second to overcome great names in his region who were showing high rates All actions and the strategy of the course to victory. Excellent example of strategy design and execution.
  • Practical training in physical communication. Examples include the best communication kinesiology to maximize the audience’s sympathy and information media. Behavioral Psychology Instructions An effective communication test with scoring – score and final score (with the possibility of filming) is in place so that the candidate can fully understand the appropriate physical communication and possible mistakes so far.
  • Image Making Training. It includes all actions so that the candidate adapts his / her psychology and positions in such a way as to maximize the efficiency of each appearance in talks, presentations, meetings, meals, meetings. It includes a Rhetoric / curriculum program in influence exercises and all the tactics for effective communication and successful appearances.
  • Crisis Communication Management. Communication Crisis Management. Identification of scenarios of potential crises from attacks on the candidate’s face and avoidance of these.

Project completion time of 4 first levels 4-6 days.

Included additional services (included in the fast track package):

1 Texts of speeches and forms, writing CVs.

2 Candidate Staff Organization Chart. What responsibilities have each staff member and what are the working groups.

3 Strategic plan and structure of the campaign. Strategy based on a detailed inventory of movements and tactics to be followed and why.

4 Election Committee Election.

5 Record Election Message.

6 Record slogan.

7 Actions to increase the candidate’s visibility.

8 Configuring an election center.

9 Crisis Communication Management – Crisis Communication Crisis. Identify scenarios of potential crises from attacks on the candidate’s face and combination and avoid them.

10 Media Relations. Media communication program.

11 Techniques for expanding fame.

12 Creating a Visual Image of all people and logistics.

13 Applying Campaign Manager.

  • Included Supplementary Services 2 (with outsource web & social media partners):

1 Social Media Campaign: Contacting SociaL Media: Facebook – Twitter – LinkedIn.

2 Create a Candidate Site: With Search Engine Optimization to rank the first page of the search engines according to the campaign strategy.

3 Google Advertising: For ultimate micro targets and spectacular results.