Αθλητισμός

Αγωνιστικό Σύστημα Στρατηγικής .

Racing Psychological Resistance System, Communication & Strategy

RPRSCS

Αγωνιστικό Σύστημα Ψυχολογικής Αντοχής – Επικοινωνίας – Στρατηγικής

Τι είναι ;

Σύστημα το οποίο με χρήση μεθόδων αγωνιστικής ψυχολογίας , ωθεί τους αθλητές σε ομαδικά ( και ατομικά ) αθλήματα να δημιουργήσουν άριστη ψυχολογία ώστε να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες αγωνιστικές και όχι μόνο και να προετοιμάζονται άρτια για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις δημιουργώντας επικοινωνιακές δομές με στρατηγική ακρίβεια .

Πως ;

Μελετάμε την ομάδα , εντοπίζουμε τις υποχρεώσεις της , αξιολογούμε το δυναμικό της , συμβουλεύουμε για τους ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους της και παραδίδουμε συνεχώς συμβουλευτική εξατομικευμένη και ομαδική για τη μεγιστοποίηση των στόχων .

Μεθοδολογία :

Ειδικοί απο τους κλάδους της ψυχολογίας , της έρευνας και της επικοινωνίας συνεργάζονται .

Πραγματοποιούμε συνεντεύξεις σε βάθος με τους αθλητές και στελέχη του σωματείου και παρατηρήσεις σε όλα τα επίπεδα όπως : έρευνα αντιπάλων , σημεία υπεροχής τους , αδύνατα σημεία , ανάλυση στρατηγικής αντιπάλων . τρόποι επικράτησης επι αυτών , ανάλυση στους αθλητές των σημείων όπου μπορούν να διεμβολίσουν τον αντίπαλο ,  τρόποι  .

Σχεδιάζεται ένα πολυεπίπεδο σύστημα στρατηγικής και παρουσιάζεται .

Εκπαιδεύσεις ομαδικά σεμιναριακού χαρακτήρα , και ατομικά – εξατομικευμένα με συνεδρίες ώστε να παρατηρούμε τις αδυναμίες και να ενισχύουμε την ψυχολογική αντοχή και κράση των αθλητών και των στελεχών .

Παρουσιάζουμε τους τρόπους επικράτησης επι των αντιπάλων  , ανάλυση στους αθλητές των σημείων όπου μπορούν να διεμβολίσουν τον αντίπαλο ,  τρόποι αύξησης της ψυχολογικής τους αντοχής , πως θα επικοινωνούν ομαδικά , πως θα συνεργάζονται στρατηγικά .

Καινοτομίες :

Δυνατότητα δημιουργίας λογισμικού ( customized ) ακριβέστατων αναλύσεων αντιπάλων με συλλογή δεδομένων και παράδοση συστημάτων επιτυχίας .

Strategy Racing System.

Racing Psychological Resistance System, Communication & Strategy

RPRSCS

Racing System of Psychological Endurance – Communication – Strategy

What is ?

A system that uses sporting psychology methods forces athletes into team sports to create excellent psychology to withstand challenging racing conditions and not only to prepare themselves for their racing obligations by creating strategically precise communication structures.

How?

We study the team, identify its obligations, evaluate its potential, advise on its realistic and achievable goals and constantly deliver individualized and team-based advice to maximize goals.

Methodology:

Specialists from the fields of psychology, research and communication work together.

We conduct in-depth interviews with athletes and team members and remarks at all levels such as: opponent research, points of excellence, weak points, strategic adversary analysis. ways of prevalence on them, analysis of the athletes of points where they can duplicate the opponent, ways.

A multi-level strategy system is planned and presented.

Group seminar training, and individually – personalized with sessions to observe weaknesses and strengthen the psychological endurance and rescue of athletes and executives.

We present ways of prevailing on opponents, analyzing athletes of the points where they can duplicate the opponent, ways to increase their psychological endurance, how they communicate in groups, how they will collaborate strategically.

Innovations :

Ability to create customized accurate analytics of opponents by collecting data and delivering success systems.

For presentations and contact information contact Minobi B.L.I.R www.minobi.gr / info@minobi.gr and at 2103822406