Υπηρεσίες σε πολιτικούς

πρόταση συνεργασίας με υποψήφιους ( βουλευτές – δημάρχους – συμβούλους )  .

Το πρόγραμμα ονομάζεται “Εκλεγείτε με τη στρατηγική και τη γνώση των Ειδικών” 

  • ανάλυση της έρευνας
  • συμβουλευτική για την καταλληλότερη στρατηγική
  • 2 ώρες συμβουλευτική την εβδομάδα με τον ίδιο τον υποψήφιο ή στελέχη του. Η συμβουλευτική απαντά σε κάθε ερώτημα – πρόβλημα – κρίση .Μπορεί να πραγματοποιείται στο γραφείο της εταιρείας μας – τηλεφωνικά – με mail ή μέσω skype .
  • Οι 2 ώρες δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχόμενες αλλά κάθε στγμή που προκύπτει ανάγκη . Η συμβουλευτική μας δίνει λύσεις για την καμπάνια , τη στρατηγική των εκδηλώσεων , τις απαντήσεις στα μέσα ενημέρωσης , τις ομιλίες , την οργάνωση της ομάδας του υποψηφίου , για το site και τα social media , σλόγκαν – κείμενα προγράμματος , συμβουλές στις ομάδες , για τα φυλλάδια , τη διαφήμιση , την προώθηση , την ατμόσφαιρα του εκλογικού κέντρου , έρευνα αντιπάλων
  • διαμόρφωση εικόνας υποψήφιου , προσωπικό branding , πως χρησιμοποιεί τη σωματική επικοινωνία , την ομιλία , το λόγο

Κόστος προγράμματος 500 ευρώ ανά μήνα ( νετ )

———————————————————————————-

Επιπλέον υπηρεσίες της εταιρείας μας *:

Το πρόγραμμα ονομάζεται ” Υλοποίηση Στρατηγικής εκλογικής Νίκης ” 

·   Ποιοτική έρευνα : Σας ζητάμε με απόλυτα συγκεκριμένες προδιαγραφές ( ηλικία – απο ποιά σημεία της πόλης – κοινωνική ένταξη ) τη σύσταση μίας ομάδας ( δείγματος ) 8-10 περίπου ατόμων , η οποία ομάδα ονομάζεται Ομάδα Εστίασης ( Focus Group ) την οποία θα μελετήσουμε επί 2 περίπου ώρες με δομημένο , ανοικτό ερωτηματολόγιο . Στους συμμετέχοντες αναφέρουμε πως πρόκειται για κατάθεση προτάσεων των πολιτών για την καλυτέρευση της καθημερινότητας τους .Σε μία εβδομάδα σας παραδίδουμε την ανάλυση των ευρυμάτων και τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων της πόλης , πως σκέφτονται και ποιές είναι οι προθέσεις τους ως πρός την ψήφο τους . Παράλληλα σας παραδίδουμε όλο το στρατηγικό άξονα που πρέπει να πράξετε για να εκλεγείτε .

·   Υλοποίηση στρατηγικής : Σε συνεργασία με τους στενούς σας συνεργάτες σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες :

1.   Δημιουργία των ομάδων εργασίας της καμπάνιας : Ομάδες – έρευνας – μέσων ενημέρωσης – στρατηγικής -εικόνας υποψηφίου – ηλεκτρονικών μέσων – κειμενογραφίας – εθελοντών

2.   Εκπαίδευση μέσω σεμιναριακών συναντήσεων για το πώς θα δράσουν οι ομάδες , πως θα οργανωθούν και πως θα πετύχουν τους στόχους τους για τη απόλυτη επιτυχία και εκλογή του υποψηφίου

3.   Πραγματοποιούμε συνεχείς συναντήσεις με τον υποψήφιο τον οποίο εκπαιδεύουμε συνεχώς στο πως θα έχει την καλύτερη επικοινωνία , να γίνεται αντικείμενο θαυμασμού και να κερδίσει τις εκλογές . Η εργασία μας βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα τα οποία συνεχώς συλλέγουμε

4.   Συγγραφή ομιλιών για κάθε εμφάνιση του υποψήφιου

5.   Συγγραφή άρθρων – κειμένων για κάθε επίπεδο επικοινωνίας ( social media – site – newsletter – sms )

6.   Δημιουργία site με στρατηγικό SEO ( βελτιστοποίηση σελίδας ) ώστε οποιοσδήποτε αναζητά οποιαδήποτε πληροφορία για τον υποψήφιο να λαμβάνει ακριβώς και μόνο τις πληροφορίες που εμείς διοχετεύουμε

7.   Σχεδιασμός όλων των social media για αποτελεσματική επικοινωνία των μηνυμάτων , αύξηση των like σε κάθε κοινωνικό δίκτυο και ads , διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των social media

8.   Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων ενημέρωσης και προώθησης του προγράμματος

9.   Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων για προώθηση της υποψηφιότητας . Ημερίδες – έναρξη και ανακοίνωση υποψηφιότητας – εκδηλώσεις στρατηγικής για την προώθηση του υποψήφιου

10.                 Εβδομαδιαία εκπαίδευση και συναντήσεις με τους στενούς συνεργάτες του υποψηφίου για οδηγίες στρατηγικής

11.                 Συνεχείς ερευνητικές διαδικασίες ποιοτικές και ποσοτική 2 περίπου μήνες πρίν τις εκλογές

12.                 Σχεδιασμός εικόνας εκλογικού κέντρου

13.                 Έρευνα αντιπάλων

14.                 Ανάπτυξη σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης τοπικά και μεγαλύτερα , blog – site – tv

15.                 Εκπόνηση σλόγκαν – συνθημάτων – σχέδιο και αντιμετώπιση κρίσεων

Ο πυρήνας της καμπάνιας : Είμαστε συνεχώς δίπλα σας , στηρίζουμε κάθε βήμα σας μέχρι την τελική νίκη και την τοποθέτηση σας στο δημαρχείο

  • Η κοστολόγηση των υπηρεσιών είναι ανεξάρτητη απο την μηνιαία κοστολόγηση του προγράμματος “Εκλεγείτε με τη στρατηγική και τη γνώση των Ειδικών” και αυτή καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας του υποψήφιου με την εταιρεία μας .

Proposal for cooperation with candidates ( for parliament – mayors – municipal councilor).

The program is called “Elected with Strategy and Expert Knowledge”

analysis of research advising on the most appropriate strategy 2 hours of counseling a week with the candidate himself or his executives.

Counseling answers every question – problem – crisis. It can be done at our office – by phone – by mail or skype.

The 2 hours do not have to be consecutive, but every need arises. Our counseling provides solutions for the campaign, event strategy, media replies, talks, organization of the candidate’s team, site and social media, slogans – program documents, group tips, brochures , advertising, promotion, the atmosphere of the polling station, the research of opponents

shaping a candidate image, personal branding, using physical communication, speech, speech Program costs 500 euros per month

 ————————————————– ——————————–

Additional services of our company *:

The program is called “Voting Strategy Implementation” ·

Qualitative research: We ask you with exactly specific specifications (age – from what points of the city – social integration) to set up a team of about 8-10 people, which group is called the Focus Group, which we will study on 2 hours with a structured, open questionnaire. We report to the participants that it is a testimony of citizens to improve their daily routine. In a week we give you the analysis and what exactly is happening in the psychological composition of the city’s inhabitants, how they think and what their intentions are as to their vote . At the same time, we give you all the strategic direction you need to do to be elected. · Implementation of strategy: In cooperation with your close associates we provide the following services:

1. Creation of campaign groups: Groups – research – media – strategy – candidate image – electronic media – copywriting – volunteers

2. Training through seminar meetings on how the teams will work, how they will be organized and how to achieve their goals for the absolute success and election of the candidate

3. We hold continuous meetings with the candidate whom we are constantly training on how best to communicate, be subject to admiration and win the election. Our work is based on research data that we are continually collecting

4. Speaking of speeches for each candidate’s appearance

5. Writing articles for each level of communication (social media – site – newsletter – sms)

6. Create a site with Strategic SEO (page optimization) so that anyone who searches for any information about the candidate gets exactly the information we are channeling

7. Designing all social media for effective messaging, increasing like in every social network and ads, advertising messages through social media

8. Design and print of information and promotion brochures of the program

9. Design and implementation of events to promote the candidacy. Seminars – Opening and Announcement of Candidacy – Strategic Events to Promote the Candidate

10. Weekly education and meetings with the close partner of the candidate for strategy instructions

11. Continuous research processes qualitative and quantitative about 2 months before the elections

12. Election center image design

13. Survey of opponents

14. Develop relationships with the media locally and above, blog-site-tv

15. Draw slogans – slogans – plan and deal with crises

The core of the campaign: We are always beside you, we support your every step until your final victory and your placement in the town hall

* The costing of services is independent of the monthly costing of the program “Select with the strategy and knowledge of the specialists” and this is determined by agreement of the candidate with our company.