Διαχείριση Κρίσεων

Κρίσεις

Πρόληψη , Διαχείριση , Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων :

Οι τρείς βασικοί άξονες της εργασίας μας :

Πρόληψη Κρίσεων

Εντοπίζονται ερευνητικά τα πιθανά σενάρια κρίσεων και ιεραρχούνται . Λόγοι και αιτίες οι οποίοι και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πάσης φύσεως κρίσεις απο απλές καθημερινές μέχρι σοβαρές , με θύματα ή ακόμα και φυσικές καταστροφές .

Διαχείριση Κρίσεων

Η προετοιμασία σε κάθε πιθανό σενάριο κρίσης εάν αυτή ξεσπάσει και πως θα αντιμετωπιστεί . Όλη η διαδικασία ώστε εάν κάποια απο τα σενάρια εξελιχθούν σε κρίσεις να έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές π.χ τρόφιμα – καταλύματα σε πρίπτωση σεισμού , σχέδιο κυκλοφορίας σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς ασθενών μετά απο ακραίες δολοφονικές δράσεις και χιλιάδες άλλυποδομές ετοιμότητας .

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Η μεθολογία της επικοινωνίας μετά απο μία κρίση , πως ενημερώνονται δημοσιογράφοι , συγγενείς – φορείς – θεσμικά όργανα – συνεργάτες …..Απο την πορεία της διαχείρισης της διάχυσης των πληροφοριών και της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η εξέλιξη της κρίσης , όσο και η αξιόπιστη αντιμετώπιση της .

Για να δράσει ένας οργανισμός ή ένα κράτος ή μία επιχείρηση πρός όφελος των πολιτών και της κοινωνίας είναι απαραίτητο να έχει εργαστεί μία αξιόλογη ομάδα επαγγελματιών και επιστημόνων στα 3 προαναφερόμενα επίπεδα .

Τα βήματα της εργασίας μας 

Μελέτη – έρευνα για την πρόληψη πιθανών κρίσεων βασιζόμενοι στον επιστημονικό εντοπισμό σεναρίων κρίσεων .

Προετοιμασία – για ενδεχόμενο συγκεκριμένων κρίσεων – role play ( με τη μέθοδο της προσομοίωσης ). Στρατηγικό μοντέλο e- crisis .

Αντιμετώπιση ομάδων πίεσης – με ανάπτυξη σχέσεων και στρατηγική ενημέρωση .

Media Relations – Ανάπτυξη Σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης ώστε να έχουν δημιουργηθεί οι δίαυλοι άρτιας και αποτελεσματικής επικοινωνίας .

Media Training για αποτελεσματική αντιμετώπιση και συνεργασία με τα ΜΜΕ . Πότε και πως η εικόνα και σε σοβαρές κρίσεις , μπορεί ακόμα και να ενισχυθεί .

Κλίμακα Εκπαίδευσης Spokesperson απέναντι σε ακροατήρια και ΜΜΕ – Σε 8 επίπεδα και 45 υποκατηγορίες αυτών, ελέγχουμε κάθε πτυχή της προσωπικότητας, των γνώσεων και των ικανοτήτων κάθε εκπροσώπου ενημέρωσης – spokesperson – υπεύθυνο τύπου και των κυβερνητικών εκπροσώπων και των συνεργατών αυτών. Πολλά επίπεδα μαγνητοσκοπούνται ώστε να δοθούν εξηγήσεις επί των αντιδράσεων και να πραγματοποιήσουμε εκπαίδευση (training). Κατόπιν της βαθμολόγησης από 3 έμπειρους εκπαιδευτές εντάσσεται σε επίπεδο ο επαγγελματίας και εν συνεχεία δίνεται η κατάλληλη ανά περίσταση συμβουλευτική.

Μοντέλο Πρόβλεψης Κρίσεων – Σε 5 επίπεδα και 20 υποκατηγορίες, πραγματοποιείται ένας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου έλεγχος σε κάθε επιχείρηση ώστε να διαπιστωθούν τα ευαίσθητα σημεία τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν κρίσεις. Κατά τα αποτελέσματα του ελέγχου η επιχείρηση εντάσσεται σε μία κλίμακα επικινδυνότητας ώστε να δοθεί η κατάλληλη συμβουλευτική προς αποφυγή των επερχόμενων κρίσεων και προετοιμασία επικοινωνιακής διαχείρισης σε όποιες κρίσεις δεν είναι εφικτό να αποφευχθούν ή προκληθούν απροσδόκητα.

Crisis Management

 

Prevention, on time Crisis Management, Communication Crisis Management:

 

The three main axes of our work:

 

Crisis Prevention

 

Research potential scenarios of crises and hierarchy are identified. Reasons and causes which can cause all sorts of judgment from simple daily to severe, with victims or even natural disasters.

 

Crisis Management

 

Prepare for each possible scenario of judgment if it breaks out and how it will be addressed. All the process so that if some scenarios evolve into crises, infrastructure such as food – accommodations in case of an earthquake, a traffic plan in case of urgent transfer of patients after extreme murder actions and thousands and other infrastructures preparedness will be created.

 

Communication Crisis Management

 

The methodology of communication after a crisis, how to inform journalists, relatives – institutions – institutions – partners … ..As the course of management of the dissemination of information and reliable and timely information depends to a great extent both the evolution of the crisis, and its dependable treatment.

 

For an organization or a state or business to benefit citizens and society, it is necessary that a remarkable group of professionals and scientists work at the above three levels.

 

The steps of our work

 

Study to prevent possible crises by relying on the scientific detection of crisis scenarios.

 

Preparation – for potential crises – role play (using the simulation method). Strategic e-crisis model.

 

Addressing pressure groups – by developing relationships and strategic information.

 

Media Relations – Developing Relationships with the Media in order to create channels of good and effective communication.

 

Media Training for effective co-operation and cooperation with SMEs. When and how the picture and in severe crises can even be strengthened.

 

Educational Scale Spokesperson towards audiences and the media – At 8 levels and 45 sub-categories, we review every aspect of the personality, knowledge and skills of each spokesperson, spokesperson, and government representatives and associates. Many levels are taped to give explanations of reactions and to train. Upon graduation from 3 experienced trainers, the professional is ranked and then the appropriate counseling is given.

 

Crisis Forecasting Model – In 5 levels and 20 subcategories, an extremely high level of control is performed in each business to identify the sensitive points that are likely to cause crises. In the results of the audit, the firm is placed on a risk scale to provide appropriate counseling to avoid the onset of crises and prepare communication management for any crises that can not be avoided or caused unexpectedly.