Στρατηγική υλοποίηση

World-Organization

Στρατηγική:

Στρατηγικός σχεδιασμός / υλοποίηση:

Κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει μία και μόνο μία αποστολή η οποία να είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Κατόπιν ερευνητικών διαδικασιών (ποιοτικών και ποσοτικών) και πολλαπλών αναλύσεων καταλήγουμε να παραδώσουμε μια σαφή κεντρική στρατηγική και όλο το πλάνο υλοποίησης αυτής, μηνύματα – σλόγκαν – μεθοδολογία επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με παράδοση όλων των τρόπων εφαρμογής στρατηγικής και τακτικών.

Πρόγραμμα Εφαρμογής και Υλοποίησης Στρατηγικής:

Με το πρόγραμμα αυτό είτε έχουμε σχεδιάσει εμείς ως εταιρεία τη στρατηγική είτε στην στρατηγική που ο συνεργαζόμενος με εμάς οργανισμός έχει σχεδιάσει πραγματοποιούμε την υλοποίηση, καθώς αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο μίας στρατηγικής και το σημείο από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία της. Διαθέτουμε τη γνώση αλλά και τα «εργαλεία», ώστε να υλοποιούμε, δημιουργώντας τα κατάλληλα συστήματα, τη στρατηγική προς όφελος οργανισμών και φυσικών προσώπων.

Στρατηγική καινοτομίας:

Παραδίδουμε μελέτη καινοτομίας με προτάσεις – βασιζόμενες σε έρευνα και ανάλυση – για επέκταση σε νέες αγορές, παραγωγή νέων προϊόντων, καινούργιες ιδέες, ώθηση προς τα εμπρός, αλλαγές στα συστήματα καινοτομίας (άμεσες αποφάσεις προοδευτικές – μείωση γραφειοκρατίας – ευέλικτο οργανόγραμμα).

Παρακολούθηση και Πρόβλεψη Τάσεων:

Παρακολουθούμε τις κοινωνικές τάσεις, τα κοινωνικά δίκτυα, τι λένε – τι συζητούν οι άνθρωποι, αποκωδικοποιούμε τις συμπεριφορές τους, συγκρίνουμε τις αγορές και διατηρούμε μία συνεχή επικοινωνία με οργανισμούς και εταιρείες που παρακολουθούν τις αναδυόμενες τάσεις παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικής – ερευνητικής μας δραστηριότητας είναι να έχουμε ενημερωμένους τους συνεργάτες μας ώστε να μειώνουμε το ρίσκο που αναλαμβάνουν σε κάθε επιχειρηματικό ή επενδυτικό τους σχέδιο.

Strategy

Strategy:

Strategic planning / implementation:

Each business must have one and only one mission that is perfectly clear. Following qualitative and quantitative research and multiple analyzes, we end up delivering a clear central strategy and the whole implementation plan, slogans – communication methodology. We continue to deliver all the ways of implementing strategy and tactics.

Strategic Implementation and Implementation Program:

With this program, either we have designed our strategy as the company or the strategy that our partner organization has planned to implement, as this is the most critical point of a strategy and the point on which its success depends. We have the knowledge and the “tools” in order to implement, by creating the appropriate systems, the strategy for the benefit of organizations and individuals.

Innovation strategy:

We deliver an innovation study with proposals – based on research and analysis – for expansion into new markets, production of new products, new ideas, push forward, changes in innovation systems (direct progressive decisions – reduction of bureaucracy – flexible organization chart).

Tracking and Forecasting Trends:

We monitor social trends, social networks, what they say – what people are discussing, decoding their attitudes, comparing markets and maintaining ongoing communication with organizations and companies that are following up emerging trends worldwide. The result of this social-research activity is to keep our associates informed in order to reduce the risk they undertake in any business or investment plan.