Branding

o-BUSINESS-MEETING-facebook

Branding

Αλλάζουμε πρός το κάλυτερο κάθε επιχείρηση,
ταυτότητα – εικόνα – σχέσεις με την αγορά .
Παράλληλα βοηθάμε καθε άνθρωπο να αναγενηθεί ,
να αλλάξει τρόπους , συμπεριφορά , να κατακτά ότι επιθυμεί

Branding προϊόντος ή φυσικού προσώπου:

Για να αγαπηθεί ένα προϊόν όσο κανένα άλλο στην κατηγορία του, θα πρέπει να υπάρχει  συναισθηματική σύνδεση μεταξύ αυτού και του κοινού του.

Αφηγούμαστε με επιστημονικό – στρατηγικό τρόπο και με σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία την ιστορία της επιχείρησης και των προϊόντων σας.

Κατόπιν της εφαρμογής αυτής της υπηρεσίας τόσο σε δύσκολες για τους υπόλοιπους, εποχές, σε περιόδους κρίσεων όσο και γενικά στην αγορά που δραστηριοποιήστε θα έρχεστε πρώτοι στη σκέψη όταν χρειαστεί να διερωτηθεί ένας πελάτης ή ευρύτερα συνεργάτης σας, από που να αγοράσω ή ποιόν να εμπιστευτώ ή που πρέπει να επενδύσω.

 Διαμόρφωση εικόνας :

Κατόπιν έρευνας, εντοπίζουμε την εσωτερική κατάσταση της επιχείρησης.

Μελετάμε την εικόνα που διατηρούν γι’ αυτήν οι ομάδες που συνεργάζονται μαζί της. Παραδίδουμε μία σαφή στρατηγική κατεύθυνση και όλες τις τακτικές οι οποίες θα διαμορφώσουν την εικόνα της σε βαθμό τέτοιον που θα μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους της.

Η διαμόρφωση της εικόνας σε φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνει, επεμβάσεις στην προσωπικότητα (coaching – ψυχολογία – σύνολο σωματικής επικοινωνίας – ομιλία – ενσυναίσθηση ) και στο στυλ.

Η επιχείρηση η οποία συνεργάζεται μαζί μας θα πετύχει να έχει μία θετική γνώμη και άποψη γι’ αυτήν η κοινή γνώμη, δηλαδή θετική εταιρική εικόνα.

Οι συνεργασίες σας θα αυξάνονται και στην ανάκληση της επιχείρησής σας και των ανθρώπων της από τους συνεργάτες σας, αυτοί θα γεμίζουν χαμόγελα και θα παίρνουν άμεσα την απόφαση συνεργασίας μαζί σας.

Εταιρική φήμη:

Εργαζόμαστε με ιδιαίτερο πάθος, ώστε να ενσωματώσουμε την αξιακή βάση στους ανθρώπους των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την παγκόσμια θεωρία της επικοινωνίας, όταν αναφερόμαστε στην Καλή Φήμη μίας επιχείρησης (κατόπιν πειραμάτων της ψυχολογίας της συμπεριφοράς) εννοούμε τις αξίες που φέρουν που εκπροσωπούν οι άνθρωποι των επιχειρήσεων. Εάν δηλαδή χαρακτηρίζονται ως πρόθυμοι – αξιόπιστοι – ειλικρινείς, αν επιλύουν άμεσα προβλήματα αν διευκολύνουν τις συνεργασίες.

Θα εμπνεύσουμε τους ανθρώπους των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν αυτές τις αξίες, πρακτικά. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε ελέγχους και συνεχείς έρευνες, ώστε η ενσωμάτωση να έχει αποτελεσματικότητα.

Προσωπικό Branding:

Με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων εντοπίζουμε τα αδύνατα σημεία φυσικών προσώπων (πολιτικών – ανωτάτων στελεχών…) στην επικοινωνία τους και στο στυλ τους. Διαμορφώνουμε με μεθοδολογία κλινικής ψυχολογίας την εσωτερικότητα / προσωπικότητα του ανθρώπου αλλά και το στυλ του / το status του στο επίπεδο αυτό το οποίο απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι του. Εμείς θα σας κάνουμε να πετυχαίνετε κάθε στόχο σας στο επαγγελματικό πεδίο.

Με τη υπηρεσία μας αυτή, θα είστε περιζήτητος σαν επαγγελματίας. Θα αφήνετε πίσω σας μία θαυμάσια εικόνα και θα σας θυμούνται σαν πρότυπο. Όταν σας σκέφτονται θα ενεργοποιούνται θετικές σκέψεις και συναισθήματα, θα σας αναζητούν συνεχώς και θα πετυχαίνετε κάθε στόχο σας. Θα έχετε άψογο στυλ (μόδα + προσωπικότητα) τέλεια σωματική επικοινωνία και θα κατανοήσετε όλη την αναγκαιότητα για να έχετε άριστη ψυχολογία αλλά και να δημιουργείτε άριστη ψυχολογία σε όλους όσους επικοινωνείτε .

Branding

Branding product or natural person:

To love a product as no other in its class, there must be an emotional connection between it and its audience.

We tell the history of your business and your products in a scientific-strategic way and with modern communication tools.

Following the implementation of this service, both difficult in the rest of the world, in times of crisis and generally in the market where you are active, you will first come to mind when a client or a larger partner has to ask you from which to buy or to trust or that I have to invest.

Image Configuration:

Following an investigation, we identify the company’s internal situation.

We study the image of the groups that work with her for her. We deliver a clear strategic direction and all tactics that will shape its image to such an extent that it can achieve its goals.

The formation of the image in physical persons includes, interventions in the personality (coaching – physical communication – speech – empathy) and in style.

The business that works with us will succeed in having a positive opinion and opinion about it, a positive corporate image.

Your collaborations will grow and your business and its people are revoked by your associates, they will be filled with smiles and will take the decision to work with you immediately.

Company reputation:

We are working with great passion to integrate the value base into business people.

According to the global theory of communication, when we refer to the Good Reputation of a business (following experiments of behavioral psychology) we mean the values ​​that bear the representation of business people. If they are characterized as eager – trustworthy – honest, if they solve immediate problems if they facilitate collaborations.

We will inspire business people to incorporate these values, practically. We then carry out audits and ongoing surveys to ensure that integration is effective.

Personnel Branding:

With the collaboration of specialists, we identify the weak points of individuals (politicians – senior executives …) in their communication and style. We develop through the methodology of clinical psychology the personality / personality of man, but also his or her style of status at the level necessary to achieve his / her goals. We will make you achieve your every goal in the professional field.

With this service, you will be sought-after as a professional. You will leave behind a wonderful image and will remember you as a model. When they think you will activate positive thoughts and feelings, they will constantly seek you and you will achieve your every goal. You will have perfect style (fashion + personality) perfect physical communication and you will understand all the necessity to have excellent psychology and to create excellent psychology for everyone you communicate with.