Για το Ανθρώπινο Δυναμικό:
 • Σεμινάρια (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Εξυπηρέτηση Πελατών (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Εκπαίδευση στην Τηλεφωνική Επικοινωνία (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Εκπαίδευση στην Κοινωνική Υπευθυνότητα (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Εκπαίδευση Προσωπικού, η μέθοδος Ευτυχισμένοι Άνθρωποι – Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις (δείτε περισσότερα εδώ)
 
Για την Επιχείρηση:
 • Διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών της Minobi (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου Δημοσίων Σχέσεων (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Διαχείριση Κρίσεων (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Ψυχομετρικά τεστ (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Ερευνητικές καινοτόμες υπηρεσίες (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Branding (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Τουρισμός (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Υγιεινή της Συνύπαρξης (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Επικοινωνιακός Οδηγός Επιχειρήσεων – Covid 19 (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Στρατηγική (δείτε περισσότερα εδώ)
 • City Branding (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Γραφείο Τύπου (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Site Δημιουργία (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Brand Στρατηγική και Ταυτότητα (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Ποιοτική έρευνα στρατηγικής (δείτε περισσότερα εδώ)
 
Για κάθε άνθρωπο, ατομικά προγράμματα προσωπικής Βελτίωσης:
 • Ιδανική Προσωπικότητα – Personal Branding (δείτε περισσότερα εδώ
 • Ευτυχισμένοι Ἀνθρωποι (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Πως θα Εντυπωσιάζεις – Ἀνθρωπος Brand (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Εικόνα – ψυχολογία – Λόγος – Σωματική Επικοινωνία (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Προσωπικές συνεδρίες (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Site Δημιουργία (δείτε περισσότερα εδώ)
 • Brand Στρατηγική και Ταυτότητα (δείτε περισσότερα εδώ)
 
Δείτε τα Project της Minobi
Δείτε το Video της Minobi: