Τουρισμός

tourism management

Τουρισμός

 Επικοινωνιακός σχεδιασμός , Τουριστικής Επικοινωνίας :

Πλήρες στρατηγικό σχέδιο , μελέτης , έρευνας ποσοτικής / ποιοτικής και σχεδιασμός δραστηριοτήτων για προσέλκυση τουρισμού , για λογαριασμό τουριστικών μονάδων , πόλεων ( δια μέσου των τοπικών αυτοδιοικήσεων ) , χωρών ( δια μέσου των αρμόδιων φορέων ) .

Η εικόνα του τόπου σας θα είναι άριστη και όλη η επικοινωνία μας θα βασιστεί σε ότι είναι απαράιτητο κατόπιν έρευνας , για να προσελκύσετε τουρισμό .

Θα πράξουμε όλες τις ενέργειες ώστε να μιλούν με θαυμασμό για τον τόπο σας και την εξυπηρετικότητα των ανθρώπων του .

Θα σας υποδείξουμε ποιές επικοινωνιακές μεθόδους πρέπει να πραγματοποιήσετε , ποιές εκδηλώσεις πρέπει να εντάξετε όχι στη τύχη αλλά βάση αναγκών των μελλοντικών σας επισκεπτών , πως δεν θα απογοητευτούν από τίποτα και πως θα κλείσετε το επόμενο ραντεβού μαζί τους .

Επίσης η διαμόρφωση της εικόνας σας θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδυτών σε διάφορους επικερδείς για τον τόπο σας τομείς ( εκθέσεις – φεστιβάλ – συνέδρια ….)

Διοργάνωση Εκδηλώσεων :

Διοργάνωση Τουριστικών Εκδηλώσεων :

Διοργανώνουμε στρατηγικά εκδηλώσεις όχι τυποποιημένες γιατί γίνονται κάθε χρόνο ή πάντα με τον ίδιο τρόπο .

Απαντάμε στο στρατηγικό Γιατί; πραγματοποιείται μία εκδήλωση , ποιά είναι η αποστολή της και ποιοί οι στόχοι της . Ποιές τακτικές ( δραστηριότητες ) θα υλοποιήσουν τη στρατηγική μας .

Σχεδιάζουμε στρατηγικά κάθε μορφής εκδήλωση , Εταιρική . Εσωτερική ( απευθύνετεαι στα στελέχη της εταιρείας και τους συνεργάτες της ) ή εξωτερική ( απευθύνεται στις ομάδες κοινού που η εταιρεία επικοινωνεί ) η οποία θα βοηθήσει την τουριστική σας ανάπτυξη .

Eκδηλώσεις που πραγματοποιούμε :

Eταιρικές –εσωτερικά :

Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις .

Bραβεύσεις .

Εταιρική Φιλοξενία .

Εταιρικές στοχευμένες – παιδικές εκδηλώσεις .

Εταιρικές στοχευμένες – κοινωνική δράση .

Εταιρικές στοχευμένες – σεμινάρια .

Εταιρικές στοχευμένες – meetings .

Εταιρικές – Εξωτερικό περιβάλλον .

Συνέντευξη Τύπου .

Business Events .

Χορηγία .

Δεξίωση .

Coctail .

Για εμπορικούς λόγους – προώθηση πωλήσεων .

Για αύξηση αναγνωρισιμότητας .

Επισκέψεις – ξεναγήσεις .

Ομιλίες .

Εκθέσεις .

Roadshows .

Μοντέλο πρόβλεψης βαθμού επιτυχίας εκδήλωσης .

Με το πρόγραμμα αυτό και τη στρατηγική του δομή , κάθε εκδήλωση έχει θετικά αποτελέσματα .

Με αυτή την υπηρεσία μας κάθε εκδήλωση έχει όφελος για την επιχείρηση . Όχι άσκοπες.δαπάνες και αναποτελεσματικότητα .

 

Tourism

Communication Design, Tourist Communication:

Full strategic plan, study, quantitative / qualitative research and planning activities to attract tourism, on behalf of tourist units, cities (through local authorities), countries (through competent bodies).

The image of your place will be excellent and all our communication will be based on what is necessary after research to attract tourism.

We will do all the actions to speak with admiration for your place and the helpfulness of its people.

We will show you what communication methods you need to make, what events you should fit not in luck but on the basis of the needs of your future visitors, that they will not be disappointed by anything and that you will close your next appointment with them.

Also, shaping your image will help attract investors to various business-friendly venues (exhibitions – festivals – conferences …)

Event Organizing:

Organization of Tourist Events:

We organize strategic events not standardized because they happen every year or always in the same way.

We answer to the strategic Why? an event is taking place, what its mission is and what its objectives are. What tactics (activities) will implement our strategy.

We strategically design every kind of event, Corporate. Internal (address to company executives and associates) or external (addressed to the audience groups the company communicates) that will help your tourism development.

Events that we perform:

Company-internal:

Recreational Events.

Honors.

Corporate Hospitality.

Corporate targeted – children’s events.

Corporate targeted – social action.

Corporate Targets – Seminars.

Corporate-targeted meetings.

Corporate – External environment.

Press conference .

Business Events.

Sponsorship.

Reception.

Coctail.

For commercial reasons – sales promotion.

To increase awareness.

Visits – guided tours.

Talks .

Reports.

Roadshows.

Event Predictive Prediction Model.

With this program and its strategic structure, each event has positive results.

With this service every event has a benefit for the business. Not unnecessary. Costs and inefficiency.