Η φωνή σας

business voice

Media

Η Φωνή της Επιχείρησης σας :

Εκπροσωπούμε επικοινωνιακά την επιχείρηση σας . Είμαστε η φωνή σας σε περιπτώσεις Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων , σε Συνεντεύξεις Τύπου , Επαγγελματικά Γεύματα , Επαγγελματικές Συναντήσεις , Παρουσιάσεις . Εφόσον κατανοήσουμε πλήρως τη φιλοσοφία της επιχείρησης σας , σχεδιάζουμε ένα πλάνο εκπροσώπησης σας , ώστε να πετύχουμε τους στόχους σας .

Καμπάνιες Επικοινωνίας :

Κάνουμε γνωστή την επιχείρηση . Επιλέγουμε οτιδήποτε όχι με τη λογική αλλά με βάση το συναίσθημα . Αυτή είναι η δουλειά μας . Να επιλέγουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων όλες οι ομάδες τους ( αγοραστές – καταναλωτές – πελάτες – επενδυτές – μέτοχοι – προμηθευτές και κάθε ομάδα κοινού) γιατί έχουν επηρρεαστεί συναισθηματικά .Αυτό το πετυχαίνουμε με την ανθρωποκεντρική λογική που εγκαθιστούμε σε κάθε επιχείρηση . « Χτίζουμε» πάνω στην αξιακή βάση , τη βάση των αξιών .Το προσωπικό σας και τα προιόντα σας θα διέπονται από την ίδια ανθρωποκεντρική λογική . Όλα για τον Άνθρωπο . Τον πελάτη – τον καταναλωτή – τον συνάδελφο τον επενδυτή .

Επικοινωνιακή Εξυπηρέτηση :

Πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο «εργαλείο» επικοινωνίας για κάθε επιχείρηση σε βαθμό που να χαρακτηρίζεται ο ακρογωνιαίος λίθος της . Πραγματοποιούμε κάθε τύπου και κάθε επιπέδου έρευνα , όσο βαθιά και άν χρειαστεί να είναι ώστε να ανακαλύψουμε για τις ανάγκες της επιχείρησης σας , τάσεις της αγοράς , επενδυτικό ενδιαφέρον , νέους αγοραστικούς ορίζοντες , εντοπίζουμε την προέλευση των εμποδίων που συναντάτε ή σας ανατρέπουν τα σχέδια , όλες τις διαδρομές για επιτυχημένη πορεία με ευημερία και πρόοδο .Παράλληλα μέσω αυτής της υπηρεσίας μας , έχουμε το Management της εξεύρεσης των κατάλληλων επαγγελματιών και επιστημόνων ώστε να «τρέξετε» κάθε σχεδιασμό σας και κάθε πρόγραμμα σας χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να δαπανάτε χρόνο και πόρους για να εντοπίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους .

Σχέσεις με τα ΜΜΕ , Media Relations :

Παρακολουθούμε και εντοπίζουμε τα ΜΜΕ που αφορούν την κάθε επιχείρηση . Μεγιστοποιούμε τη δημοσιότητα της . «Χτίζουμε» σταθερές σχέσεις με αξίες μεταξύ των ΜΜΕ και της εταιρείας .Αποστολή Δελτίων Τύπου / διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου / διοργάνωση συναντήσεων τύπου / ειδικές συναντήσεις / επαγγελματικές συναντήσεις , προσωπικά με δημοσιογράφους και στελέχη ΜΜΕ , στα οποία απευθύνεται η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε / αρθρογραφία / Μedia Training .

Media Plan :

Πραγματοποιούμε πλάνο τοποθέτησης των επικοινωνιακών ( διαφημιστικών και μη ) λογαριασμών στα Media . Αναλύουμε την επικοινωνιακή αγορά και επί της ουσίας «επενδύουμε» επικοινωνιακά τα χρήματα των συνεργατών πελατών μας . Μπορεί να είναι διαφημιστικοί λογαριασμοί ή και ευρύτερα επικοινωνιακοί που να εξυπηρετούν την εταιρική επικοινωνία των επιχειρήσεων ή και τη διαμόρφωση της εικόνας τους ή όποιες άλλες επιδιώξεις μπορεί να έχουν .

Συμβουλευτική διαφημιστικών προγραμμάτων :

Εντοπίζουμε το κατάλληλο πεδίο ποιότητας των διαφημιστικών μηνυμάτων , τη δομή τους και την αποστολή τους .Συμβουλεύουμε για το ακριβές κοινό που στοχεύει το μήνυμα και προτείνουμε Media Plan ( χάρτη ΜΜΕ για μετάδοση του μηνύματος ) . Μετράμε την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων πρίν αυτά ξεκινήσουν να μεταδίδονται .Διαμορφώνουμε το καταλληλότερο μήνυμα για το κάθε προιόν και την κάθε καμπάνια .Προτείνουμε το σενάριο της διαφημιστικής ταινίας , παραδίδουμε κείμενο μηνύματος , συστήνουμε την αισθητική του μηνύματος . Η εργασία μας οδηγεί σε τεράστια αύξηση της αποτελεσματικότητας του μηνύματος , βοηθώντας την εταιρεία να φτάσει με ακρίβεια στους επικοινωνιακούς της στόχους .

Τα κείμενα σας δεν θα είναι φλύαρα και κουραστικά . Η διαφήμιση σας δεν θα περιστρέφεται γύρω από οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που θέλετε να επικοινωνήσει . Θα λέει αμέσως αυτό που πρέπει να επικοινωνήσει . όσοι εκτίθονται στα διαφημιιστικά σας μηνύματα θα τα καταλαβαίνουν και θα σκέφτονται να προχωρήσουν σε δράση .Η έρευνα μας στο κοινό των μηνυμάτων θα είναι προσεκτική και θα δίνουμε μέσα από το μήνυμα τηουσία της επικοινωνίας μας .

Your Business Voice:

We represent your business. We are your voice in Cases of Communication Crisis Management, Press Conferences, Professional Meals, Business Meetings, Presentations. Since we fully understand the philosophy of your business, we plan a representation plan to achieve your goals.

Communication Campaigns:

We do know the business. We choose anything not with logic but with emotion. This is our job. Choose all products (buyers – consumers – customers – investors – shareholders – suppliers and every audience) for their products and services because they have been emotionally affected. This is what we achieve with the anthropocentric logic that we install in every business. We build on the value base, the basis of values. Your staff and your products will be governed by the same anthropocentric logic. Everything about Man. The customer – the consumer – the colleague the investor.

Communication Services:

A pioneering service that can be an extremely useful communication tool for every business to the point of its cornerstone. We make every type and level of research, as deep and as it may be, to find out about your business needs, market trends, investment interest, new purchasing horizons, identifying the origin of the obstacles you encounter or overturning your plans, all the paths for a successful path with prosperity and progress. Along with this service, we have the Management of finding the right professionals and scientists to run your design and every project

Relations with Media, Media Relations:

We monitor and track SME-related businesses. We maximize its publicity. We build solid relations with values ​​between the media and the company. Sending Press Releases / organizing press conferences / organizing press meetings / special meetings / business meetings, personally with journalists and media executives addressed by the company we collaborate with / articles / Media Training.

Media Plan:

We plan to place media (advertising and non-advertising) accounts. We analyze the communications market and, on the merits, we ‘invest’ in the money of our client partners. They may be advertising accounts or even broader communications that serve corporate communications, or their image shaping or any other pursuits they may have.

Ad Advisory Programs:

We identify the appropriate quality of the promotional messages, their structure and their mission. We advise the exact audience targeting the message and we recommend Media Plan to transmit the message. We measure the effectiveness of the messages before they start broadcasting. We shape the most appropriate message for each product and each campaign. We suggest the script of the promotional film, we deliver a message text, we recommend the aesthetics of the message. Our work leads to a huge increase in the effectiveness of the message, helping the company to reach its communication goals.

Your texts will not be bothersome and tiresome. Your ad will not revolve around anything other than what you want to communicate with. He will immediately say what he needs to communicate. those who are displayed in your advertising messages will understand them and they will think about taking action. Our research in the public of the messages will be careful and we will give through the message of our communication.