Προσομοίωση

Business man holding tablet pc with graph, chart, pie, globe and building are flying off the screen

Προσομοίωση

Simulation Center 

Μέθοδος κατάρτισης προσωπικού με αναπαράσταση πραγματικών συνθηκών .

Πραγματοποιούμε στα εργαστήρια μας αναπαράσταση εργασίας

Περιλαμβάνονται ασκήσεις οι οποίες οδηγούν σε αποτελέσματα που αντανακλούν αυτό το οποίο θα συνέβαινε εντός εργασιακού περιβάλλοντος

Τα στοιχεία είναι πανομοιότυπα με αυτά της επιχείρησης

Όπου απαιτείται πραγματοποιείται εκπαίδευση εξοικίωσης πρίν την προσομοίωση

Δυνατότητα Ιδεατής Πραγματικότητας , βασισμένη σε υπολογιστή για τρισδιάστατη εμπειρία μάθησης

Οφέλη :

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τον αντίκτυπο των αποφάσεων τους σε τεχνητό και χωρίς κινδύνους περιβάλλον

Αναπτύσσουν δεξιότητες στη διαχείριση κρίσεων , στις παρουσιάσεις , στις διαπροσωπικές σχέσεις

Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων

Δοκιμάζονται σε διάφορους ρόλους

Παράδοση αξιολόγησης απο test

Simulation

Simulation Center

Method of training staff with real-world representations.

We are doing work in our workshops

Includes exercises that result in results that reflect what would happen within a work environment

The data are identical to those of the business

Where necessary, training is done before simulation

Virtual Reality Ability, based on a computer for a three dimensional learning experience

Benefits :

Trainees monitor the impact of their decisions in an artificial and risk-free environment

They develop skills in crisis management, presentations, interpersonal relationships

Employee self-confidence is strengthened

They are tested in various roles

Delivery of test evaluation