Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων

public-relations

PR

Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .

Έρευνα στρατηγικής 

Περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική έρευνα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων 

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .

Πρόγραμμα – Σχέσεις με τα ΜΜΕ , Media Relations .

Πρόγραμμα Απ’ευθείας Επικοινωνία με το Κοινό .

Πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Κυβέρνηση .

Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Σχέσεις με Κυβερνητικούς Οργανισμούς Lobbying .

Πρόγραμμα , Εταιρική Φιλοξενία / Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Πρόγραμμα , Διαμόρφωση Προσωπικότητας –Image Making .

Πρόγραμμα , Χορηγίας .

Πρόγραμμα , Εξυπηρέτηση Πελατών .

Πρόγραμμα , Πιστότητα Συνεργατών .

Πρόγραμμα , Μελέτη της Ψυχολογίας .

Πρόγραμμα , Πολιτική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Αύξηση Απόδοσης Στελεχικού Δυναμικού .

Πρόγραμμα , Εταιρικές Εκδηλώσεις .

Πρόγραμμα , Αποτελεσματική Επικοινωνία με την Ομιλία .

Πρόγραμμα , Σωματική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Πρόληψη Κρίσεων , Διαχείριση Κρίσεων , Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

Αποτελεσματικότητα 

Παρουσίαση αποτελεσματικότητας ενεργειών

Η εταιρεία μας , μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πλήρες πλάνο Δημοσίων Σχέσεων το οποίο να συμπεριλαμβάνει όλα τα προγράμματα ή και με ανάθεση Ad – hoc ανά πρόγραμμα , ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες , οργανισμών και επιχειρήσεων .

PR

Public Relations Plan.

Strategic research

It includes quantitative and qualitative research

Design of Public Relations Programs

Corporate Social Responsibility Program.

Program – Relations with Media, Media Relations.

Program Direct Contact with the Public.

Internal Public Relations Program.

Program, Public Relations in Government.

Financial Public Relations Program.

Program, Relations with Governmental Organizations Lobbying.

Program, Corporate Hospitality / Event Organization.

Program, Personalization -Image Making.

Program, Sponsorship.

Program, Customer Service.

Program, Partner Authenticity.

Program, Study of Psychology.

Program, Political Communication.

Program, Increase Performance of Executives.

Schedule, Corporate Events.

Program, Effective Communication with Speech.

Program, Physical Communication.

Program, Crisis Prevention, Crisis Management, Communication Crisis Management.

Effectiveness

Presentation of effectiveness of actions

Our company can design and implement a full Public Relations plan that includes all programs or an Ad-hoc assignment per program, depending on the communication needs, organizations and businesses.