Branding Αθλητικό

Branding Αθλητικό

Branding  Αθλητικού Club 

Με επιστημονικό τρόπο κάνουμε ένα αθλητικό club να έχει δυνατή εικόνα και φήμη. Ένας σύλλογος Brand. Τα οφέλη είναι πολλά. Επενδυτές, τα πιο κατάλληλα στελέχη, καλοί αθλητές αναζητούν συνεργασία με το Club – Brand. Επιπλέον αναζητούμε εμείς ταλέντα και τους πιο κατάλληλους αθλητές ώστε η ομάδα να διακρίνεται.

Η κοινωνικότητα, η δημοκρατία στη διοίκηση, η ανάπτυξη σχέσεων, οι σχέσεις των ανθρώπων στο σύλλογο θα πρέπει να βασίζονται σε δομές αληθινές.

Αναζητούμε υποστηρικτές – χορηγούς και sponsors για τους αθλητικούς συλλόγους αλλά εκπαιδεύουμε και πείθουμε τους ανθρώπους του συλλόγου να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους υποστηρικτές τους.

Αναπτύσσουμε ισχυρή παρουσία και εκπροσώπηση σε κάθε διαδικασία στην οποία πρέπει να ασκηθεί πίεση.

Ο Σύμβουλός μας σχεδιάζει στρατηγικά την επικοινωνιακή διείσδυση για να ενημερώσει, να κάνει γνωστά στοιχεία και παραμέτρους που αφορούν το σύλλογο, την πορεία του, την εικόνα του και τα μεγέθη του.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος η πρόταση ρεαλιστικής και εφικτής λύσης.

Ο σύλλογος με τη στρατηγική αυτή είναι πάντα θωρακισμένος και προστατευμένος ενώ παράλληλα έχει πάντα παρουσία με κύρος, όποτε λαμβάνονται αποφάσεις γι’ αυτόν.

Ανάπτυξη σχέσεων και με τη δημοσιογραφική κοινότητα. Σχέσεις εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, αξιοπιστίας, συνέπειας, διαφάνειας.

Οπτική Παραστατική Εικόνα, δηλαδή την εικόνα των υλικοτεχνικών υποδομών κάθε συλλόγου.

Κτιριακές εγκαταστάσεις, ρουχισμός, σύνολο εμφανίσεων των ανθρώπων του συλλόγου. Θα διαμορφώσουμε την εικόνα κύρους των ανθρώπων του συλλόγου με την εκπαίδευσή τους στην επικοινωνία τους, τις συνεντεύξεις τους, την παρουσία τους σε δημόσιες εμφανίσεις.

Εργαζόμαστε ώστε ο σύλλογος να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης – αξιοπιστίας – συνεργασίας με τους συλλόγους οι οποίοι βρίσκονται μαζί του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και μαζί συναγωνίζονται για την κατάκτηση των πρωταθλημάτων ή άλλων επάθλων.

Οι σχέσεις μεταξύ των συλλόγων B2B είναι ακρογωνιαίο πεδίο συνεργασίας και ομαλής διεξαγωγής κάθε αθλητικού πεδίου.

Το σωματείο το οποίο θα αναλάβουμε θα έχει καλή φήμη και οπουδήποτε βρίσκεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό θα το περιβάλει μία δυνατή εικόνα.

Αυτό θα το πετύχουμε με διαμόρφωση της προσωπικότητας των αθλητών και των διοικήσεών τους, συνολική στρατηγική θέσης, διαμορφώσεις στην οπτική παραστατική εικόνα, συμφωνίες για στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλα προϊόντα και εκδηλώσεις ισχύος. Η ισχύς, η δύναμη αλλά και η αξιοπρέπεια, το πάθος, η νίκη και το οργανωμένο σύνολο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των σωματείων με τα οποία θα συνεργαστούμε.

Η ομάδα την οποία θα «χτίσουμε» ως προς την εικόνα της και τις επικοινωνιακές και κοινωνικές της δομές, όπου βρίσκεται θα γίνεται αντικείμενο Θαυμασμού και Σεβασμού.

Την ομάδα σας δεν θα τη βλέπουν εχθρικά – οπαδικά αλλά σαν ένα μεγάλο Club, το οποίο σέβεται τους αντιπάλους, τους ανθρώπους τους, τους συναθλητές τους και έχει προορισμό και όραμα την άμιλλα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, ενισχύει τις επόμενες γενιές με αειφόρα αθλητικά προγράμματα, αγαπά την κοινωνία και παράγει Αθλητισμό και Κοινωνικό έργο.

Βοηθά την κοινωνία, όσους έχουν ανάγκη, έχει καλή εικόνα – ισχυρή, οι αθλητές της και οι άνθρωποι της (φίλαθλοι – διοικητικό προσωπικό – χορηγοί – σπόνσορες της) βιώνουν μία λαμπερή, ευτυχισμένη, υπερήφανη συνεργασία.

Branding Athletic

Branding Sports Club

Scientifically, we make a sports club have a strong image and reputation. A Brand club. The benefits are many. Investors, the most appropriate executives, good athletes are looking for partnership with Club-Brand. In addition, we are looking for talents and the most suitable athletes to make the team stand out.

Society, democracy in the administration, the development of relationships, the relations of people in the club should be based on real structures.

We are looking for sponsors – sponsors and sponsors for sports clubs but we train and persuade the people of the club to develop a relationship of trust with all their supporters.

We develop strong presence and representation in every process that needs to be put under pressure.

Our Advisor strategically prepares communication communication to inform, make known facts and parameters about the club, its course, its image and its sizes.

Characteristic of the program is the proposal of a realistic and feasible solution.

The club with this strategy is always shielded and protected while at the same time it is always prestigious, whenever decisions are made about it.

Developing relationships with the journalist community as well. Relationship of trust, sincerity, reliability, consistency, transparency.

Visual Imaginary Image, ie the image of the logistics of each club.

Building facilities, clothing, total impressions of the people of the club. We will shape the image of the people of the club with their education in their communication, interviews, presence in public appearances.

We work to create trust-credibility-cooperation relationships with the clubs that are with him in racing and together compete to win tournaments or other prizes.

Relationships between B2B clubs are the cornerstone of cooperation and the smooth running of each sporting field.

The association that we will take will have a good reputation and wherever it is located in Greece or abroad it will encompass a strong image.

This will be achieved by shaping the personality of the athletes and their administrations, overall positioning strategy, configurations in visual imagery, agreements for strategic partnerships with large products and power manifestations. Power, strength and dignity, passion, victory, and organized ensemble will be the main characteristics of the unions with whom we will work together.

The team that we will build on its image and its communicative and social structures where it is located will be the object of Admiration and Respect.

Your team will not see it hostile – fanciful but like a big club that respects their opponents, their people, their athletes and their destination and vision of rivalry, culture, sport, strengthens future generations with sustainable sports programs, loves society and produces Sports and Social Work.

It helps society, those who need it, has a good image – strong, its athletes and its people (fans – administrative staff – sponsors – sponsors) are experiencing a glamorous, happy, proud cooperation.