Αρχιτεκτονική

Company_picture

Αρχιτεκτονική 

Κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η εφαρμογή των υπηρεσιών Branding – Lobbying – Image – Relations, ανεπτυγμένες σε υψηλότατο επίπεδο διαφοροποιώντας σας ισχυρότατα στις αγορές δράσης σας.

B.L.I.R

Branding :

Επιμελούμαστε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ώστε να αποκτήσετε ένα πολύ δυνατό όνομα ικανό να διεισδύει, να αντέχει, να διαπραγματεύεται, να προσελκύει επενδύσεις.

Lobbying :

Εντοπίζουμε τους φορείς και τους νομοθέτες οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα με τα επιχειρηματικά σας σχέδια και ασκούμε την κατάλληλη πίεση ώστε να πετυχαίνετε μέγιστα οφέλη.

Image :

Ενισχύουμε την εικόνα σας ποσοτικά και ποιοτικά αλλά και την αναγνωρισιμότητα σας ώστε όταν οι άνθρωποι σας ανακαλούν να γεμίζουν από θετικά συναισθήματα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς και όλων των ομάδων των κοινών με τα οποία επικοινωνείτε.

Relations : 

Στρατηγικά σας οδηγούμε να πετύχετε Ανάπτυξη Σχέσεων ώστε να δημιουργήσετε με κάθε έναν άνθρωπο που επικοινωνείτε πιστότητα – εμπιστοσύνη – goodwill.

Our main philosophy is the implementation of Branding – Lobbying – Image – Relations services, developed at the highest level, differentiating you very much in your action markets. B.L.I.R.
Branding: We work up to the last detail to get a very strong name that can penetrate, withstand, negotiate, attract investment.
Lobbying: We identify the players and lawmakers who are directly involved in your business plans and we are putting in the right pressure to achieve maximum benefits.
Image: We enhance your image quantitatively and qualitatively but also your awareness so that when people recall you are filled with positive feelings, resulting in the development of trust between you and all the groups of people you communicate with.
Relationships: Strategically we lead you to achieve Relationship Development to create with every person you communicate fidelity – trust – goodwill.