Υλοποίηση

Υλοποίηση

Εταιρική ταυτότητα :

Κατόπιν έρευνας , δημιουργούμε όλα το πλαίσιο που θα δίνει ένα σαφέστατο στίγμα του οργανισμού , στις ομάδες κοινού που αυτός επικοινωνεί .Λογότυπο – σύμβολα – ονοματοδοσία – εμφάνιση προσωπικού – στύλ – συμπεριφορά – επικοινωνία – αξίες – δομή .

Το λογότυπο , το όνομα και όλη η ταυτότητα της επιχείρησης σας εκφράζουν τον τρόπο σκέψης σας , την ποιότητα σας , τον χαρακτήρα σας , το όραμα σας για το μέλλον .

Social Media :

Καμπάνια επικοινωνίας στα Social Media . Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας το οποίο αξιοποιούμε επαγγελματκά – επιστημονικά και στρατηγικά . Ειδικό τμήμα της εταιρείας μας σχεδιάζει αποτελεσματικά καμπάνιες για Πολιτική Επικοινωνία – Εταιρική και Προιοντική .

Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση δημοσιότητας :

Παρακολουθούμε τα ΜΜΕ και παραδίδουμε μελέτες ποσοτικής ( αριθμητικής ) αξιολόγησης και ποιοτικής . Κατά πόσο η δημοσιότητα της εταιρείας επηρρεάζει το κοινό στο οποίο η εταιρεία απευθύνεται .

Ο σκοπός κάθε εργασίας μας δεν είναι να σας επιδεικνύουμε αόριστα αριθμούς πρός εντυπωσιασμό . Δεν έχει κανένα νόημα η ποσότητα , αν δεν έχει καταφέρει να επηρρεάσει . Οι ενέργειες δημοσιότητας μας μέσω των δελτίων τύπου θα σχεδιάζονται με τρόπο τέτοιον ώστε όχι να παίρνουμε όσο περισσότερες δημοσιεύσεις γίνεται αλλά να λαμβάνουμε το μέγιστο της επιρροής των μηνυμάτων μας στους ανθρώπους που αυτά απευθύνονται . Με την ποιοτική αξιολόγηση θα προσδιορίζουμε τον βαθμό μεταβολής και τον βαθμό επιρροής , επάνω στις ομάδες που η επιχείρηση σας απευθύνεται .

Συγγραφή Ομιλιών :

Εσείς θα μας ενημερώσετε αναλυτικά για το θέμα της ομιλίας σας , το κοινό το οποίο θα την παρακολουθήσει και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά . Εμείς θα μελετήσουμε , θα ερευνήσουμε κάθε πτυχή , θα εκπονήσουμε τη στρατηγική για την αποτελεσματική διείσδυση της ομιλίας σας , και θα σας αναλύσουμε κάθε σημείο της ακόμα και γιατί χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα σημεία στίξης . Το σπουδαίο είναι πως θα σας αναλύσουμε το γιατί ; σε κάθε μας βήμα . Γιατί αναφέρουμε το συγκεκριμένο στοιχείο , γιατί χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο επιχείρημα ……Η εικόνα που σας μεταφέρουμε είναι η εξής : Ολοκληρώνεται την ομιλία σας και η αίθουσα ολόκληρη σας χειροκροτά , σας θαυμάζει και συνωστίζονται για να σας συγχαρούν προσωπικά .

Implementation

Corporate identity :

After research, we create all the framework that will give the body a clear mark on the audience groups it communicates. Word – symbols – naming – staff appearance – style – behavior – communication – values ​​- structure.

The logo, the name and the whole identity of your business express your way of thinking, your quality, your character, your vision of the future.

Social Media:

Communication campaign in Social Media. It is a modern communication tool that we use professionally – scientifically and strategically. Special section of our company is planning effective campaigns for Communication – Corporate and Product Policy.

Quantitative and qualitative publicity assessment:

We monitor the media and deliver quantitative (qualitative) and qualitative studies. Whether publicity affects the audience to which the company is targeting.

The purpose of any of our work is not to show you vague numbers to impress. It does not make sense if the quantity has not been affected. Our publicity actions through press releases will be designed in such a way that not to get as many publications as possible but to get the maximum impact of our messages on the people they are targeting. With qualitative assessment we will determine the degree of change and the degree of influence on the groups your business is targeting.

Speech Writing:

You will let us know in detail about the subject of your speech, the audience that will follow it and all the technical features. We will study, investigate every aspect, elaborate the strategy for the effective penetration of your speech, and we will analyze every aspect of it even because we use specific punctuation. The great thing is how we will analyze why? in every step. Why do we mention that, because we use this argument …… The picture that we convey to you is the following: Your speech is finished and your room is full of applause, admiring you and being crowded to congratulate you personally.