Ταυτότητα

Minobi PR

Εταιρεία επικοινωνίας και δημιουργίας εικόνας

Σύντομα.

Εταιρεία για την καλυτέρευση της επικοινωνίας και την άριστη εικόνα, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Δηλαδή.

Σχεδιάζουμε στρατηγικά μία νέα εικόνα ή βελτιώνουμε την υπάρχουσα. Σε μία επιχείρηση ή οργανισμό εντοπίζουμε ερευνητικά πως θα μεγιστοποιήσει το κοινό της , πως οι άνθρωποι θα εκφράζονται θετικά γιαυτήν και θα την επιλέγουν , πως εσωτερικά θα λειτουργεί με καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της αλλά και ενσωματώνουμε όλες τις λειτουργίες για να προχωρά χωρίς προβλήματα ή να τα διαχειρίζεται θετικά.
 Για τους ανθρώπους , τους κάνουμε να αισθάνονται πολύ καλά , να έχουν άριστη επικοινωνία και να είναι πάντα σε εξαίρετη πνευματική κατάσταση.

Πως ;

Με 3 βήματα : ‘Ερευνα με δικά μας ερευνητικά εργαλεία – στρατηγικός σχεδιασμός , δηλαδή όλη τη διαδροομή – συμβουλές με λεπτομέρειες δράσης.

Πρακτικά.

 • πραγματοποιούμε πολλών ειδών σεμινάρια ( πωλήσεων – ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων – προσωπική ανάπτυξη – εκπαίδευση προσωπικού και γραμματέων – διοργάνωσης εκδηλώσεων – ανάπτυξης σχέσεων …….) για ομάδες στελεχών εντός της επιχείρησης ή στις δικές μας ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις 
 • προσωπικές συνεδρίες με ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται πως δεν έχουν καλή επικοινωνία ή δεν διακρίνονται ή δεν αισθάνονται καλά στα επαγγελματικά και στα προσωπικά τους ζητήματα και τους ωθούμε στην επιτυχία 

τι προσφέρουμε ;

 • τη δημιουργία νέας εικόνας , σύγχρονης – φρεσκαρισμένης , αποτελεσματικής
 • τις εσωτερικές σχέσεις και την κουλτούρα κάθε επιχείρησης 
 • τη διαχείριση κρίσεων 
 • τμήμα επικοινωνίας και ενημέρωσης ( γραφείο τύπου )
 • ειδικό στην επικοινωνία ως ο εκπρόσωπος της επιχείρησης σας στην επικοινωνία της
 • τη δημιουργία ή την ανανέωση ταυτότητας
 • την εύρεση νέων πελατών βάσει της στρατηγικής
 • το σχεδιασμό στρατηγικά των εκδηλώσεων 
 • υποθέσεις σχετικά με τον τουρισμό ( προσέλκυση – city branding – καινοτομίες ) 
 • ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά της επιχείρησης 
 • προσθέτουμε τεχνολογίες – εφαρμογές – καινοτόμες , πρωτοποριακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
Εταιρεία επικοινωνίας και δημιουργίας εικόνας

Corporate Adress

Minobi PR

Isminis 10 Athens

Kalogiron Square p.o box 17237

+302103822406

info@minobi.gr

English version

ID card
Minobi PR

Communication and best image

Sortly.

Company for the improvement of communication and excellent image of individuals and businesses.

Explain.

We are strategically designing a new image or improving the existing one. In a business or organization we research how it will maximize its audience, how people will positively identify and choose it, how it will operate internally with good relationships between its people and integrate all functions to move smoothly or smoothly. positively manages them.
 For people, we make them feel good, have excellent communication and always be in an excellent state of mind.

How?

With 3 steps: ‘Research with our research tools – strategic planning, all the way – tips with action details.

In Practice .

we run many types of seminars (sales – communication skills development – personal development – staff and secretaries training – event organizing – relationship development …) for in-company executives or in our own customized facilities
in-person meetings with people who feel that they do not have good communication or are not distinguished or feel good about their professional and personal issues and push them to success
what do we offer?

the creation of a new image, modern – fresh, effective
the internal relationships and culture of each business
crisis management
communication and information department (press office)
specializing in communication as the representative of your business in communicating with her
creating or renewing an identity
finding new customers based on the strategy
strategically planning events
tourism related cases (attraction – city branding – innovations)
developing and managing relationships with all stakeholders in the business
we add technologies – applications – innovative, groundbreaking customer service