Πως εργαζόμαστε

Πως εργαζόμαστε

Η Πρόταση 

Η εταιρεία Minobi B.L.I.R  είναι εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας .

Διαθέτει την τεχνογνωσία , τα επιστημονικά και επαγγελματικά «εργαλεία», το ανθρώπινο δυναμικό και άριστη μεθοδολογία ώστε να οδηγεί κάθε τύπου και μεγέθους επιχείρηση στην ανάπτυξη , την πρόοδο και την ευημερία .

Η εργασία μας διέρχεται από 3 επίπεδα :

Έρευνα – στην οποία εντοπίζουμε κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση

Στρατηγική – εκπόνηση απόλυτα ακριβούς σχεδίου με όλες τις δράσεις και σαφή αριθμητικό στόχο

Αποτελεσματικότητα -μεταβολή όλων των τομέων οι οποίοι δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη

Πως θα εργαστούμε για εσάς :

Βήμα 1.

Θα μελετήσουμε ερευνητικά το περιβάλλον της επιχείρησης

Εντός 2 ημερών θα σας παρουσιάσουμε όλο το άξονα του πλάνου δράσης μας

Βήμα 2 .

Πραγματοποιούμε έρευνα , εντοπίζουμε κάθε πεδίο αλλαγής

Καταρτίζουμε τη στρατηγική για την επιτυχία της ανάπτυξης σας

Σας παρουσιάζουμε πως ; θα πετύχουμε την αλλαγή με ακρίβεια κινήσεων και δράσεων ( από την έρευνα θα προκύψουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται : εκπαίδευση προσωπικού  – branding – διαχείριση επικοινωνίας -εκδηλώσεις ή οποιαδήποτε άλλη δράση είναι αναγκαία )

Βήμα 3 .

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Συνεχείς παρατηρήσεις

Παρακολούθηση πορείας στρατηγικής

Οφέλη :

Απλά – κατανοητά σας εξηγούμε τη μεθοδολογία μας

Δεν χάνεται χρόνο και χρήμα σε άσκοπες γενικού περιεχομένου ενέργειες

Έχετε μετρήσιμα στοιχεία και αποτελέσματα

Θα παρατηρήσετε πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κινείστε ανοδικά

Δεδομένα ,στοιχεία και πληροφορίες τα οποία θα προκύψουν από την έρευνα και την ανάλυση μας , θα σας βοηθήσουν να διοικήσετε στρατηγικά – αποτελεσματικά – με ακρίβεια

Σας ευχαριστούμε θερμά

How we work

The proposal

Minobi B.L.I.R is a Public Relations and Communication Company.

It has the know-how, the scientific and professional “tools”, the human resources and the excellent methodology to lead every type and size of enterprise to growth, progress and prosperity.

Our work passes through three levels:

Research – where we identify every problem that every business faces

Strategy – Completely accurate plan with all actions and clear numerical target

Efficiency – shift all sectors that do not facilitate development

 How we will work for you:

 Step 1.

We will research the business environment

Within 2 days, we will show you the whole focus of our action plan

Step 2.

We conduct research, we identify every field of change

We develop the strategy for the success of your development

Let us introduce you how? we will be able to achieve a change with precision of actions and actions (from research, all necessary actions will be required: staff training – branding – communication management – demonstrations or any other action necessary)

Step 3.

Presentation of results

Continuous remarks

Follow-up strategy

Benefits :

Just – understandably, we explain our methodology

There is no time and money lost in unnecessary generic actions

You have measurable data and results

You will notice that in a short time you will move upwards

Data, data, and information that will result from our research and analysis will help you strategically – effectively – manage with accuracy