Πρόληψη

Πρόληψη

Πρόληψη κρίσεων

Εξετάζονται πιθανά σενάρια κρίσεων και ιεραρχίας. Λόγοι και αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν κάθε είδους κρίσεις απλές καθημερινές έως σοβαρές, με θύματα ή ακόμα και φυσικές καταστροφές.

Prevention

Crisis Prevention

Research potential scenarios of crises and hierarchy are identified. Reasons and causes which can cause all sorts of judgment from simple daily to severe, with victims or even natural disasters.