Κώδικας

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων.

Ο σπουδιαότερος κώδικας είναι ο Κώδικας των Αθηνών, συγγράφηκε το 1965 στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου συνεδρίου της IPRA .

Ο αναθεωρημένος, το 2011, Κώδικας Δεοντολογίας της IPRA αποτελεί την επαγγελματική και ηθική βάση συμπεριφοράς για τα μέλη της «Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων – International Public Relations Association» και συνιστάται η εφαρμογή του από όλους τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον παρόντα Κώδικα ενοποιείται ο Κώδικας της Βενετίας του 1961, ο Κώδικας των Αθηνών του 1965 και ο Κώδικας των Βρυξελλών του 2007.

α) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος καθορίζει «την πίστη στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου»·

β) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ την από το 1948  «Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», και ειδικώς το άρθρο 19·

γ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι οι Δημόσιες Σχέσεις, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών, δρουν προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών·

δ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι δια μέσου της χρήσης των Δημοσίων Σχέσεων και της πολιτικής διαμεσολάβησης παρέχεται ουσιώδη δημοκρατική εκπροσώπηση έναντι των  δημοσίων αρχών ·

ε) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι τα στελέχη των  Δημόσιων Σχέσεων, ερχόμενα σε επαφή με ένα ευρύ κύκλο κοινού λόγω των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων, κατέχουν ένα μέσο επιρροής το οποίο θα πρέπει να πειθαρχεί στην τήρηση ενός κώδικα επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς·

στ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι  δίοδοι επικοινωνίας όπως το Διαδίκτυο και τα άλλα ψηφιακά μέσα, είναι δίοδοι όπου λανθασμένες και παραπλανητικές   πληροφορίες μπορούν ευρέως να εξαπλωθούν και να παραμείνουν αδιευκρίνιστες ,και ως εκ τούτου απαιτείται το μέγιστο της προσοχής από τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων προκειμένου να διατηρούν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία τους·

ζ) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΗ ότι το Διαδίκτυο και τα άλλα ψηφιακά μέσα απαιτούν ειδική προσοχή όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων, των πελατών, των υπαλλήλων και των συναδέλφων·

Κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων οφείλουν να:

1. Τήρηση

Τηρούν τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

2. Ακεραιότητα

Δρουν πάντα με εντιμότητα και ακεραιότητα, ώστε να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη εκείνων με τους οποίους έρχονται σε επαφή·

3. Διάλογος

Δημιουργούν τις ηθικές, ψυχολογικές και πνευματικές προϋποθέσεις για διάλογο και αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών κατά την παρουσίαση της υπόθεσής τους και κατά την διατύπωση των απόψεών τους·

4. Διαφάνεια

Δηλώνουν με ειλικρίνεια και διαφάνεια το όνομα τους, τον οργανισμό /επιχείρηση  στον οποίο εργάζονται  και τα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούν·

5.Σύγκρουση

Αποφεύγουν οποιεσδήποτε επαγγελματικές συγκρούσεις συμφερόντων και  γνωστοποιούν τέτοιες συγκρούσεις στα επηρεαζόμενα μέρη όταν αυτές συμβαίνουν·

6. Εμπιστευτικότητα

Τιμούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους παρέχονται·

7. Ακρίβεια

Παίρνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν την αλήθεια και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που παρέχουν·

8. Ψευδολογία

Προβαίνουν σε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μη διαδίδουν σκοπίμως ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια ώστε να αποφεύγεται να γίνεται αυτό ακουσίως και να αποκαθιστούν κάθε τέτοια πράξη άμεσα·

9. Εξαπάτηση

Μη λαμβάνουν / αντλούν πληροφορίες με δόλο ή ανέντιμα μέσα·

10. Γνωστοποίηση

Μη δημιουργούν ή χρησιμοποιούν οποιονδήποτε οργανισμό υπηρετώντας έναν δήθεν σκοπό ενώ στη πραγματικότητα εξυπηρετούν ένα καλυπτόμενο συμφέρον·

11. Κέρδος

Μη πωλούν σε τρίτους έναντι αμοιβής αντίγραφα εγγράφων που έχουν αποκτηθεί από δημόσιες αρχές/ φορείς·

12. Αμοιβή

Ενώ προσφέρουν τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες, να μη δέχονται άλλη αμοιβή οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες από οποιονδήποτε άλλον εκτός του εντολέα τους·

13. Κίνητρο

Μη προτείνουν ή να μη παράσχουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο κίνητρο σε εκπροσώπους του δημόσιου τομέα ή των Μ.Μ.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλον αιρετό εκπρόσωπο·

14. Επιρροή

Μη προτείνουν ή αναλάβουν οποιαδήποτε δράση η οποία συνιστά ανάρμοστη επιρροή σε εκπροσώπους του δημόσιου τομέα, τα Μ.Μ.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλον αιρετό εκπρόσωπο ·

15. Ανταγωνιστές

Μη βλάπτουν σκοπίμως την επαγγελματική φήμη ενός επαγγελματία του κλάδου ·

16. Απόκτηση πελατών

Μην επιδιώκουν να αποκτήσουν τους πελάτες άλλου επαγγελματία  χρησιμοποιώντας δόλια μέσα ·

17. Απασχόληση

Όταν προχωρούν στην πρόσληψη προσωπικού από δημόσιες αρχές ή ανταγωνιστές οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας αυτών των οργανισμών ·

18. Συνάδελφοι

Τηρούν τον Κώδικα με σεβασμό προς τα υπόλοιπα μέλη της IPRA και τους  επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων διεθνώς ·

Τα μέλη της IPRA ,πέρα από την τήρηση αυτού του Κώδικα, συμφωνούν να τηρούν και να βοηθούν την εφαρμογή των πειθαρχικών διαδικασιών της International Public Relations Association – Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του Κώδικα.

* Εκδόθηκε/ Εγκρίθηκε από το  Συμβούλιο της «Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων -International Public Relations Association», 5 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα: http://dlam.webnode.gr/%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CF%83%CF%87/

The revised 2011 IPRA Code of Conduct is the professional and ethical basis for conduct for members of the International Public Relations Association and is recommended by all public relations practitioners worldwide.

The present Code incorporates the Venice Code of 1961, the Athens Code of 1965 and the Brussels Code of 2007.

(a) TAKING INTO ACCOUNT the Charter of the United Nations, which defines “the belief in fundamental human rights, human dignity and value”;

(b) TAKING INTO ACCOUNT the 1948 “Universal Declaration of Human Rights”, and in particular Article 19;

(c) RECOGNIZING that Public Relations, by encouraging the free movement of information, acts in the interests of all parties involved;

(d) RECOGNIZING that through the use of public relations and political mediation substantial democratic representation is provided vis-à-vis public authorities;

(e) RECOGNIZING that PR practitioners, who come into contact with a wide range of audiences because of their communication abilities, possess an instrument of influence that should be disciplined in adhering to a code of professional and ethical conduct;

(f) RECOGNIZING that communication channels such as the Internet and other digital media are channels where inaccurate and misleading information can be widely disseminated and remain undetermined, and therefore the utmost attention from the public is required. maintain their confidence and credibility;

(g) RECOGNIZING that the Internet and other digital media require special attention to the personal data of individuals, customers, employees and colleagues;

In performing their duties, Public Relations Officers must:

 1. Compliance

Respect the principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights;

 1. Integrity

They always act with honesty and integrity to ensure the confidence of those with whom they come into contact;

 1. Dialogue

They create the moral, psychological and spiritual conditions for dialogue and recognize the rights of all parties involved in presenting their case and expressing their views;

 1. Transparency

State their name, the organization / business in which they work and the interests they represent in an honest and transparent manner;

 1. Conflict

Avoid any professional conflicts of interest and disclose such conflicts to affected parties when they occur;

 1. Confidentiality

They respect the confidential information provided to them;

 1. Accuracy

Take all reasonable steps to ensure the truth and accuracy of all the information they provide;

 1. Pseudology

Make every effort to avoid deliberately spreading false or misleading information, to exercise the necessary due diligence to prevent it from being heard inadvertently and to rectify any such act promptly;

 1. Cheating

Do not receive / derive information by fraudulent or dishonest means;

 1. Disclosure

Do not create or use any organization for a purported purpose while in fact serving a covered interest;

 1. Profit

Do not sell for a fee copies of documents obtained from public authorities / bodies;

 1. Remuneration

While offering their professional services, they shall not receive any remuneration of any kind in respect of such services from anyone other than their principal;

 1. Motivation

They do not propose or refuse to provide, directly or indirectly, any financial or other incentives to public sector or media representatives. or any other elected representative;

 1. Influence

Do not propose or take any action that constitutes inappropriate influence on public sector representatives, the media. or any other elected representative;

 1. Competitors

Do not intentionally harm the professional reputation of an industry professional;

 1. Customer acquisition

Do not seek to acquire clients of another professional using fraudulent means;

 1. Employment

When recruiting personnel from public authorities or competitors, they must comply with the confidentiality rules and requirements of these agencies;

 1. Colleagues

They respect the Code with respect to other IPRA members and public relations professionals internationally;

IPRA members, in addition to complying with this Code, agree to abide by and assist in the application of the disciplinary procedures of the International Public Relations Association regarding any violation of this Code.

 1. Colleagues

They respect the Code with respect to other IPRA members and public relations professionals internationally;

IPRA members, in addition to complying with this Code, agree to abide by and assist in the application of the disciplinary procedures of the International Public Relations Association regarding any violation of this Code.

 • Adopted / Approved by the Council of the International Public Relations Association, 5 November 2010

Read more: http://dlam.webnode.gr/%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CF%83%CF%87/