Κόμματα

Πρός κομματικά επιτελεία 

Υπηρεσίες – Αναλυτικά  

Ποιοτική – έρευνα με Focus Group και συνεντεύξεις σε βάθος

Για τον επικεφαλής του συνδυασμού και τα επιτελικά στελέχη

Διαμόρφωση της προσωπικότητας.

Πρόγραμμα Σωματικής Επικοινωνίας

Κείμενα ομιλιών

Διαμόρφωση ηγετικών χαρακτηριστικών

Καταγραφή των χαρακτηριστικών των υποψηφίων των άλλων συνδυασμών .

 Test – έλεγχοι :

Κλίμακα Διαγνωστικών Διαταραχών

Δεξιότητες επικοινωνίας

Μοντέλο αποτελεσματικότητας καμπάνιας

Μοντέλο πρόβλεψης εκλογικού αποτελέσματος

Οργάνωση – Στρατηγική Καμπάνιας :

Ερευνητική διαδικασία– συλλογή πληροφοριών για κάθε κίνηση .

Οργανόγραμμα επιτελείου υποψηφίου

Στρατηγικό σχέδιο και δομή της εκστρατείας

Καθορισμός επιτροπήςεκλογικού αγώνα.

Καταγραφή Εκλογικού Μηνύματος.

Καταγραφή Εκλογικού Συνθήματος( slogan ).

Ενέργειες αύξησης της αναγνωρισιμότηταςτου υποψηφίου.

Διαμόρφωση εκλογικού κέντρου .

Crisis Communication Management– Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Media Relations .Πρόγραμμα επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τεχνικές επέκτασης της φήμης.

Δημιουργία Οπτικής Παραστατικής Εικόναςτου συνόλου των ανθρώπων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού .

Διορισμός Campaign Manager.

 Internet / Social Media :

Social Media Campaign :  Επικοινωνία στα SociaL Media : Facebook – Twitter – LinkedIn .

Δημιουργία Ιστοσελίδας Υποψήφιου :Με Search Engine Optimization για κατάταξη στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης ανάλογα με τη στρατηγική της καμπάνιας .

Διαφήμιση Google :Για απόλυτη μικροστόχευση και θεαματικά αποτελέσματα .

 Επικοινωνιακή εκπαίδευση :

Εκπαίδευση στελεχών και υποψηφίων για τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις .

Προετοιμασία στελεχών και υποψηφίων για τις δημόσιες εμφανίσεις τους

Συγγραφή κειμένων και ομιλιών

Συμβουλευτική στα δομικά ζητήματα της εκστρατείας

Επιπλέον , πραγματοποιούμε κάθε τύπου ( ποσοτική και ποιοτική ) έρευνα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας , πρός διερεύνηση των τάσεων της κοινής γνώμης , ποσοστά των κομμάτων , δημοφιλία  πολιτικών αρχηγών .

Political parties

To party factions

Services – Detailed

Qualitative – Focus Group research and in-depth interviews

For the head of the combination and the staff members

Personality configuration.

Physical Communication Program

Speaking texts

Formation of leadership features

Record the characteristics of the candidates of the other combinations.

 Test – Checks:

Scale of Diagnostic Disorders

Communication skills

Campaign Efficiency Model

Election prediction model

Organization – Campaign Strategy:

Research process – gather information about each move.

Organization chart of the candidate’s staff

Strategic plan and campaign structure

Election committee designation.

Election Message Recording.

Election slogan recording.

Actions to increase the candidate’s visibility.

Formation of an electoral center.

Crisis Communication Management – Communication Crisis Management

Media Relations. Media communication program.

Expansion techniques of reputation.

Creating a visual documentary image of all people and logistics.

Apply Campaign Manager.

 Internet / Social Media:

Social Media Campaign: Contacting SociaL Media: Facebook – Twitter – LinkedIn.

Create a Candidate Site: With Search Engine Optimization to rank the first page of search engines based on the campaign strategy.

Google Ad: For ultimate micro targets and spectacular results.

 Communication education:

Training executives and candidates for their television appearances.

Preparation of executives and candidates for their public appearances

Writing of texts and lectures

Counseling on the structural issues of the campaign

In addition, we perform every type of (quantitative and qualitative) research in our privately owned facilities, to investigate public opinion trends, party percentages, popular political leaders.