Κερδίστε

Κερδίστε

Κάθε εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινά στα οποία απευθύνεστε , στέλνει μηνύματα για την προσωπικότητα σας , οι πολίτες ακόμα και αν δεν αντιδράσουν , άμεσα ή έμεσα επηρεάζονται διαμορφώνουν γνώμη , άποψη , εικόνα και οδηγούνται σε μελλοντικές αποφάσεις για το πως θα αντιμετωπίσουν τον άνθρωπο τον οποίο παρακολουθούν και με τον οποίο επικοινώνησαν . Κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία .

Απο τη χειραψία , το χαμόγελο , το συναίσθημα το οποίο εκπέμπουμε , την εμφάνιση μας όλα έχουν σημασία . Ακόμα και η πιό μικρή λεπτομέρεια .

Τι μπορούμε ως εταιρεία να κάνουμε για εσάς :

Θα εντοπίσουμε ερευνητικά , τα κοινά τα οποία θα αυξήσουν τους ψηφοφόρους σας

Εκπαίδευση ώστε να έχετε άριστη παρουσία σε κάθε δημόσια εμφάνιση σας

Στρατηγική όλων των ηλεκτρονικών σας μέσων ( Facebook – site – twitter …)

Εκπαίδευση των συνεργατών σας

Συγγραφή άρθρων

Συγγραφή ομιλιών

Σωματική επικοινωνία / image making

Διαχείριση Κρίσεων

Έρευνα στην οποία θα εντοπίσουμε

Τη δυναμική του ονόματος σας

Την αναγνωρισιμότητα σας

Εντοπισμός νέων ψηφοφόρων ( δυνητικών )

Το βαθμό διείσδυσης της εικόνας σας στις κρίσιμες κοινότητες

Επιθυμίες επικοινωνίας

Τελική διάταξη επικοινωνιακής στρατηγικής  ( απλοποιήσεις – κατανοητές φράσεις – οδηγίες )

Εικόνα – αισθητική

Στρατηγική διείσδυσης επικοινωνιακών προγραμμάτων

Αποσαφήνιση οράματος

Απάντηση του γιατί ; μοναδικότητα σας

Re-check – re-genaration εταιρικής ταυτότητας , λογότυπο , εμφάνιση , αισθητική

Διαθέτουμε μοναδικές γνώσεις και μεθόδους εκπαίδευσης στις συνεντεύξεις του στα Μέσα Ενημέρωσης και στις δημόσιες εμφανίσεις σας, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε όλες τις λεπτομέρειες γύρω απο τις εμφανίσεις , όπως το περιβάλλον , η ατμόσφαιρα , η συνολική εικόνα . Οι εκπαιδευτικές μας συνεδρίες στην εκπαίδευση στα Μέσα Ενημέρωσης και στις δημόσιες εμφανίσεις , περιλαμβάνουν :

Χαμόγελο -χειραψία – πρόσωπο – κινήσεις χεριών – στάση σώματος – βλεμματική επαφή – ακρόαση
Πως απαντάτε με απλό κατανοητό τρόπο 

Πως γοητεύετε τους ακροατές σας

Ψυχολογία – πως θα επικοινωνείτε με τον πιό αποτελεσματικό τρόπο ανά περίσταση
Πάντα τέλεια εμφάνιση σε κάθε επικοινωνία μέσω των Μέσων Ενημέρωσης

Πρώτη εντύπωση – πως οι θεατές και ακροατές θα σχηματίσουν την καλύτερη εικόνα – άποψη – γνώμη για εσάς

Facial coding – ότι αισθανόμαστε εντυπώνετε στο πρόσωπο μας και πως αυτό ελέγχεται

Ανάπτυξη Σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης – στρατηγική

Ενσυναίσθηση – μεθοδολογία αποκωδικοποίησης των δημοσιογράφων – πως αισθάνονται – τι επιδιώκουν

Ασκήσεις με απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις

Φωνή – λόγος – απόδοση – ένταση – τόνος – ρυθμός – ταχύτητα

Ασκήσεις ορθοφωνίας
Κοιτώντας στα μάτια 
Ρητορική – επιχειρήματα – στρατηγική – άμεσες απαντήσεις

Εκπαίδευση στην άσκηση πίεσης απο τους δημοσιογράφους
Διαχείριση δύσκολων ερωτήσεων και δύσκολων καταστάσεων
Τεχνικές παρουσίασης 
Σωματική επικοινωνία ( εξωλεκτική επικοινωνία ) – γενική εκπαίδευση

Λεκτική επικοινωνία – γενική προσέγγιση , απαιτείται σαφής στρατηγική επιχειρηματολογίας

Φωνή – ελκυστική να αγαπηθεί

Ακρόαση , τεχνικές για ενεργή ακρόαση με ελκυστικό τρόπο

Βλεμματική επαφή, εστιασμένη , κινήσεις των οφθαλμών

Διάλογος , μεγιστοποίηση αμεσότητας – σύνδεση με το συνομιλητή

Όρθια στάση του σώματος ( debate style )

Τεχνικές υποκριτικής του λόγου
Χρωματισμένη απόδοση ομιλίας 

Τεχνικές για να συντονιστείτε με τους ακροατές και θεατές
Δημιουργία εικόνας συναισθηματικής 

Win

Every appearance in the media and the community you are addressing sends messages about your personality; even if they do not react directly or indirectly, they shape opinion, opinion, image, and lead to future decisions about how they will deal with the person they are watching and contacted. Every detail matters.

From the handshake, the smile, the emotion we emit, our appearance all matter. Even the smallest detail.

What we can do for you as a company:

We will research research, the audiences that will increase your voters

Training so that you have an excellent presence in every public appearance

Strategy of all your electronic media (Facebook – site – twitter …)

Educate your associates

Writing articles

Writing Speeches

Physical communication / image making

Crisis management

Research that we will identify

The dynamics of your name

Your awareness

Identify new voters (potential)

The degree of penetration of your image in critical communities

Wishes of communication

Final communication strategy (simplifications – understandable phrases – instructions)

Picture – aesthetics

Communicational strategy penetration strategy

Clarifying vision

Answer why? your uniqueness

Re-check – re-genaration of corporate identity, logo, appearance, aesthetics

We have unique knowledge and training methods in our media interviews and public appearances, while we design all the details about appearances such as the environment, the atmosphere, the overall picture. Our educational sessions on media education and public appearances include:

Smile – handwriting – face – hand movements – body posture – eye contact – hearing How do you respond in a simple understandable way

How do you fascinate your listeners

Psychology – how to communicate in the most effective way per occasion Always perfect in every communication through the media

First impression – how viewers and listeners will form the best picture – view – opinion for you

Facial coding – that we feel impressed in our face and how it is controlled

Development of Relations with the Media – Strategy

Empathy – method of decoding journalists – how they feel – what they are seeking

Exercises with answers to possible questions

Voice – speech – performance – intensity – tone – rhythm – speed

Orthodontic exercises Looking in the eyes Rhetoric – arguments – strategy – direct answers

Press training by journalists Managing difficult questions and difficult situations Presentation techniques Physical communication (extracurricular communication) – general education

Verbal communication – general approach requires a clear strategy of argument

Voice – attractive to be loved

Hearing, techniques for active listening in an attractive way

Eye contact, focused, eye movements

Dialogue, Maximize Immediacy – Connect with the Interlocutor

Upright posture (debate style)

Speaking techniques Colored speech performance

Techniques to tune in to listeners and viewers Create an emotional image