Εταιρείες

handshake

Εταιρείες

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :

Στρατηγικός σχεδιασμός και ενσωμάτωση της Kοινωνικής Υπευθυνότητας στην Εταιρική φιλοσοφία . Συνιστούμε την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εταιρεία με σταθερό βηματισμό σε βάθος χρόνου και όχι πρόσκαιρες , αποκομένες ενέργειες πρός εντυπωσιασμό .

Ανθρωποκεντρική διοίκηση – Αειφορία – Σχέσεις επιχείρησης με ομάδες κοινών –Εθελοντισμός – Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης , είναι ο κεντρικός άξονας της δράσης μας στην επιχείρηση .

Με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος θα επέλθει μία γνήσια – αληθινή συνεργασία της επιχείρηση σας με την κοινωνία ( τοπική και ευρύτερη ) .

Θα εισπράξετε την ευγνωμοσύνη και τα συγχαρητήρια των ανθρώπων για το έργο σας, θα είστε πρότυπο ακόμα και για τα ίδια σας τα στελέχη τα οποία θα αρνούνται ακόμα και μεγαλύτερες αμοιβές για να συνεργάζονται μαζί σας γιατί είναι υπερήφανοι γιαυτή τη συνεργασία .

Εταιρική Επικοινωνία :

Ειδικός στρατηγικός σχεδιασμός ώστε να επικοινωνεί η συνεργαζόμενη εταιρεία την ίδια της την εικόνα και όχι μόνο των προιόντων της .

Στην Εταιρική Επικοινωνία , στα πλαίσια της επικοινωνίας της εικόνας των εταιρειών εντάσσονται και οι πολιτικοί – κυβερνητικοί οργανισμοί , για τους οποίους θεωρούμε πως διέπονται δομικά από τις αρχές που διέπουν κάθε επιχείρηση .

Εξαιρετικά σπουδαία η εφαρμογή της Εταιρικής Επικοινωνίας , καθώς σύμφωνα με όλους τους ερευνητικούς δείκτες , η κοινή γνώμη πρώτα επιλέγει επιχείρηση και μετά προιόντα .

Το όνομα και η φήμη σας θα είναι αυτά που θα “στρώνουν” το έδαφος για την έξοδο κάθε νέου προιόντος . Θα σας βοηθήσουμε να χτίσετε τη εικόνα της Super επιχείρησης , του super brand name .

Η εργασία μας με το πρόγραμμα αυτό , πρωτογενώς θα επικοινωνεί την εικόνα της επιχείρησης σας μέσα απο τις αξίες της . Ομαδικότητα – εξυπηρέτηση – κοινωνικότητα – πολιτισμός – φιλικότητα .

Storytelling :

Η υπηρεσία μας αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης .

Σπουδαία στοιχεία από την ιστορία της κάθε επιχείρησης , από την πορεία των ανθρώπων της , το όραμα τους , οι αγώνες τους και οι αγωνίες τους , ιστορίες υπέρβασης δυσκολιών , συγκυρίες , απρόβλεπτα εμπόδια , δευτερόλεπτα που επηρρέασαν την πορεία και την εξέλιξη τους μένουν για πάντα «θαμένα» στην αφάνεια χωρίς να εκφράζονται και χωρίς να δίνουν στις ομάδες κοινού την ευκαιρία να συγκινηθούν , να ταυτιστούν και να δεθούν με την ανθρώπινη πλευρά και φύση κάθε επιχείρησης .

Έχουμε τα «εργαλεία» και τους τρόπους να αναδείξουμε τις ιστορίες των επιχειρήσεων και να τις μεταφέρουμε στις κοινωνίες . Δεν είναι μία απλή διαδικασία όπως μπορεί να δείχνει . Είναι τεχνική που πηγάζει από την επιστήμη της ψυχολογίας , η οποία σχεδιάζεται στρατηγικά με Θαυμαστά αποτελέσματα .

Με την εφαρμογή αυτού του Προγράμματος μας θα διαπιστώσετε μια συνεχή αύξηση της συμπαθητικότητας για την επιχείρηση σας και για τους ανθρώπους της σε βαθμό τέτοιον που θα σας επιλέγουν όχι για την τιμολογιακή ή άλλη εμπορική πολιτική σας αλλά γιατί έχουν μία τέλεια εικόνα για εσάς , δένονται συναισθηματικά μαζί σας , τους έχετε αγγίξει , σας θεωρούν μία σπουδαία επιχείρηση με σπουδαίους ανθρώπους .

Χορηγία :

Εργαζόμαστε στρατηγικά ώστε να συνδυάσουμε την κατάλληλη Χορηγική συνεργασία με την κατάλληλη εταιρεία .

Η εταιρεία ταυτίζει την εικόνα της με υψηλού επιπέδου Χορηγικές ενέργειες συμβάλλοντας στον πολιτισμό και προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο .Διαφοροποιούμε τη Χορηγία απο το Sponsoring , όπως βέβαια είναι και η πραγματική της έννοια .

Η Χορηγία είναι δραστηριότητα για την καλή εικόνα αυτής της επιχείρησης που την πραγματοποιεί .

Η εικόνα της επιχείρησης σας θα είναι σοβαρή – καλλιεργημένη – πολιτισμένη . Θα σας αναγνωρίζουν ποιόητα – γόητρο – κύρος – κοινωνική καταξίωση .

Παραγωγή νέων Υπηρεσιών , μέσω επιστημονικού Cluster :

Ομάδα επιστημόνων εργάζεται συλλογικά πρός παραγωγή νέων υπηρεσιών και προτάσεων νέων προιόντων .

Ο πυρήνας της εργασίας είναι η καινοτομία . Παράγουμε νέες υπηρεσίες οι οποίες ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξαν .

Η εργασία αυτής της επιστημονικής ομάδας , αφορά την παραγωγή υπηρεσιών και προιόντων στα δίκτυα – στην Ανάπτυξη σχέσεων – στην αειφόρο ανάπτυξη – στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – στο διαδίκτυο – στον τουρισμό .

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις , τοπική αυτοδιοίκηση και επιμελητήρια που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε νέες προτάσεις , εντελώς διαφορετικές .

Πραγματοποιούμε έρευνα στον τομέα του ενδιαφέροντος σας και σας καταθέτουμε προτάσεις για την παραγωγή προιόντων και υπηρεσιών εξαιρετικά καινοτόμων .

Το όφελος από αυτή την υπηρεσία μας είναι πως θα διαθέτετε σχέδια εντελώς διαφορετικά , πρακτικά και αποτελεσματικά κερδοφόρα τα οποία θα προωθούν τις επενδυτικές σας διαπραγματεύσεις .

Corporate social responsibility :

Strategic planning and integration of Social Responsibility in Corporate Philosophy. We recommend the incorporation of CSR into the company with a steady pace over time and not temporary, implacable actions to impress.

Human-centered management – Sustainability – Business relationships with groups of common – Volunteering – Development of trust relationships is the central pillar of our action in the business.

By implementing this program there will be a genuine – true partnership between your business and society (local and wider).

You will receive the gratitude and congratulations of people for your work, you will be a model even for your own executives who will even refuse even bigger fees to cooperate with you because they are proud of this cooperation.

Corporate communication :

Special strategic planning so that the partner company communicates its own image and not only its products.

In corporate communication, in the context of corporate image communication, we also include political – government organizations, for whom we consider that they are structurally governed by the principles that govern each business.

The implementation of Corporate Communications is extremely important, since, according to all research indicators, public opinion first chooses a company and then products.

Your name and reputation will be the ones that will “straighten” the ground for the exit of each new product. We will help you build the image of Super Business, the super brand name.

Our work with this program will primarily communicate the image of your business through its values. Teamwork – service – sociability – culture – friendliness.

Storytelling:

This service is a continuation of the previous one.

Great insights from the history of each business, from the course of their people, their vision, their struggles and their anxieties, stories of overcoming difficulties, circumstances, unforeseeable obstacles, seconds that have influenced their course and evolution remain forever ” buried “in obscurity without expressing themselves and without giving groups of audiences the opportunity to be moved, identified and tied to the human side and nature of each enterprise.

We have the “tools” and ways to highlight business stories and transfer them to societies. It is not a simple process as it can show. It is a technique that stems from the science of psychology, which is strategically designed with marvelous results.

By implementing this program, you will see a constant increase in sympathy for your business and for your people to a degree that they will choose not for your pricing or other commercial policy but because they have a perfect picture for you, are emotionally tied with you, you have touched them, they consider you a great business with great people.

Sponsorship:

We work strategically to combine the appropriate Sponsorship with the appropriate company.

The company identifies its image with high-level Sponsorship, contributing to culture and offering to the community. We distribute Sponsoring Sponsorship, as it is, of course, its true meaning.

Sponsorship is an activity for the good image of this business that is doing it.

The image of your business will be serious – cultivated – civilized. They will recognize you as a quality – prestige – prestige – social recognition.

Production of new Services through a Scientific Cluster:

A team of scientists collectively works to produce new services and new product proposals.

The core of work is innovation. We produce new services that never existed before.

The work of this scientific team concerns the production of services and products in the networks – in Relationship Development – Sustainable Development – in Renewable Energy – on the Internet – in tourism.

We work with businesses, local governments and chambers interested in investing in completely new proposals.

We conduct research into your area of ​​interest and we make proposals for the production of products and services of exceptional innovations.

The benefit of this service is that you will have completely different, practical and effective profitable projects that will promote your investment negotiations.