Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος .

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι το πιο κομβικό στέλεχος κάθε κυβέρνησης.

Δημιουργεί την εικόνα της κυβέρνησης μέσω της διάχυσης των πληροφοριών για το έργο στο σύνολο του και για τη στρατηγική που αυτή ακολουθεί.

Καθήκοντα :

 • Ενημέρωση
 • Ανάπτυξη σχέσεων
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Διάχυση επίσημων και αξιόπιστων πληροφοριών
 • Συλλογή πληροφοριών εσωτερικά και εξωτερικά της κυβέρνησης
 • Συντονισμός και διαχείριση δεδομένων

Δεξιότητες :

 • Ευχάριστος
 • Ψύχραιμος κάτω από όποιες συνθήκες
 • Υπομονετικός
 • Συνεργάσιμος

Γνώσεις :

 • Κοινωνιολογίας
 • Ψυχολογίας
 • Επικοινωνίας
 • Τεχνικών παρουσίασης

Επαγγελματική προέλευση :

 • Επικοινωνιολόγος ( σύνθεση Κοινωνιολόγου και Ειδικού της Επικοινωνίας )
 • Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ( απο την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων )
 • Σύμβουλος Επικοινωνίας και Ψυχολογίας

Παπατριανταφύλλου Γιώργος

Ειδικός Επικοινωνιολόγος

The government spokesman is the most pivotal member of any government.

It creates the image of government by disseminating information about the project as a whole and the strategy it pursues.

Duties :

update
Develop relationships
Creating a database
Dissemination of official and reliable information
Collection of information inside and outside the government
Coordination and data management
Skills :

Pleasant
Quiet under any conditions
Patient
Cooperative
Knowledge:

Sociology
Psychology
Communication
Presentation techniques
Professional Origin:

Sociologist (Composition of Sociologist and Communication Specialist)
Public Relations Consultant (from the science of Public Relations)
Communication and Psychology Advisor
Papatrandafyllou George

Specialist Communicator