Εκπαιδευτικό προιόν

Εκπαιδευτική – συμβουλευτική υπηρεσία 

Πάντα Πρώτοι / Ευτυχισμένοι Άνθρωποι – Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις .

Υλοποιείται σε τρείς βασικούς άξονες :

Ποιοτική έρευνα

Εκπαίδευση με ασκήσεις – εξατομικευμένες συμβουλές σε κάθε ερώτημα εργαζόμενου – προσωπικό branding ( εικόνα , τρόποι , συμπεριφορά , σωματική επικοινωνία , ντύσιμο , στύλ  ) – ψυχολογία – coaching προσωπικό .Εταιρικό branding – εικόνα – ταυτότητα – σχέσεις με επιχειρήσεις και πελάτες .

Μετασυνεδρίες υποστήριξης ( after training services )

Educational product

Educational – advisory service

Always First / Happy People – Happy Business.

It is implemented in three main axes:

Qualitative research

Training with exercises – personalized advice on every employee’s question – personal branding (image, ways, behavior, physical communication, dressing, style) – psychology – coaching staff. Company branding – image – identity – business and customer relationships.

Post-training services .