Διαχείριση

Διαχείριση

Διαχείριση Κρίσεων

Η προετοιμασία σε κάθε πιθανό σενάριο κρίσης εάν αυτή ξεσπάσει και πως θα αντιμετωπιστεί . Όλη η διαδικασία ώστε εάν κάποια απο τα σενάρια εξελιχθούν σε κρίσεις να έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές π.χ τρόφιμα – καταλύματα σε πρίπτωση σεισμού , σχέδιο κυκλοφορίας σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς ασθενών μετά απο ακραίες δολοφονικές δράσεις και χιλιάδες άλλυποδομές ετοιμότητας .

Managment

Crisis management

Prepare for each possible scenario of judgment if it breaks out and how it will be addressed. All the process so that if some scenarios evolve into crises, infrastructure such as food – accommodations in case of an earthquake, a traffic plan in case of urgent transfer of patients after extreme murder actions and thousands of and other infrastructures of preparedness will be created.